Kriz Algısının Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: Özyeterliğin Aracılık Rolü

Yazarlar

  • Cihan Seçilmiş Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Eskişehir, Türkiye
  • Ebru Düşmezkalender Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Eskişehir, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Kriz algısı- Özyeterlilik- Girişimcilik niyeti

Özet

Amaç – Bu araştırmada kriz algısı ile girişimcilik niyeti ilişkisinde özyeterliğin aracılık rolünün tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem – Araştırma evreni turizm fakültelerinde eğitim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Veriler kolayda örnekleme tekniği kullanılarak toplanmış ve 247 turizm eğitimi alan öğrenciye ulaşılmıştır. Çalışmanın verileri yüz yüze anket tekniğiyle toplanmış ve yapısal eşitlik modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular – Araştırma sonuçları turizm eğitimi alan öğrencilerin kriz algısı ile girişimcilik niyeti arasında pozitif ve anlamlı, aynı şekilde özyeterlik ile girişimcilik niyeti arasında da pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca araştırmada, özyeterliğin, kriz algısı ve girişimcilik niyeti ilişkisinde aracılık etkisinin olduğu da tespit edilmiştir. Tartışma – Bu çalışma kriz algısının, girişimcilik niyetini pozitif yönde de etkileyebileceğini göstererek literatüre ve uygulayıcılara katkı sağlaması bakımından önemlidir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Seçilmiş, C., & Düşmezkalender, E. (2021). Kriz Algısının Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: Özyeterliğin Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 2142–2150. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1138

Sayı

Bölüm

Makaleler