Stratejik Liderlik, Sosyal Sermaye ve Performans Arasındaki İlişkiler

Yazarlar

  • Ayşegül Düzgün Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gümüşhane, Türkiye
  • Göksel Ataman Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Stratejik liderlik- Sosyal sermaye- Performans

Özet

Amaç – Belirsizliğin hâkim olduğu sert rekabet koşulları altında hayatta kalabilmek, rekabetçi olabilmek, sürdürülebilirliğini korumak ve kârlılığını artırmak isteyen örgütlerin geleneksel yönetim yaklaşımları yerine uzun vadeli ve geniş bir bakış açısına sahip olan stratejik yönetim kavramına odaklanmaları gerekmektedir. Stratejik yönetim kavramının önemli bir aktörü olan stratejik liderler ise örgütler için rekabetçi üstünlük unsuru olarak ön plâna çıkmaktadır. Geleceği görebilmenin oldukça zor olduğu günümüzde gelişen ve değişen dünyada hayatta kalabilmek, birtakım fırsatlardan yararlanabilmek ve tehditlerden korunabilmek için liderlerin stratejik kararları doğru bir şekilde alabilmeleri ve gerektiğinde stratejik değişimleri yapabilmeleri önemlidir. Stratejik liderlerin gelecekte de başarılı olabilmesi tamamlayıcı ve kritik kaynaklara odaklanmalarını gerektirmektedir. Bu ise stratejik liderlerin bir örgütün sürdürülebilir rekabet avantajı olan sosyal sermaye aracılığıyla kilit kaynaklara ulaşabilmesiyle ilişkilidir. Sosyal sermayelerini etkili bir şekilde yönetebilen stratejik liderler kritik kaynaklara ulaşabilecek ve bu şekilde de rekabet üstünlüğünü elde edebileceklerdir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, stratejik lider olarak nitelendirilen üst düzey yöneticilerin sahip oldukları sosyal sermayelerinin performansı nasıl etkilediğini sosyal sermayenin güven, kurumlar, normlar ve yaptırımlar, ağlara katılım, ortak eylem ve işbirliği ile öğrenme boyutu çerçevesinde değerlendirmektir. Yöntem – Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bulgular – Araştırma sonucunda sosyal sermayelerini etkin bir şekilde kullanan üst düzey yöneticilerin işletmelerin performanslarına olumlu katkılar sağladıklarına dair bulgulara ulaşılmıştır. Tartışma – Üst düzey yöneticilerin gerekli ortamlara katılıp orada güçlü bağlar kurması, bu bağları kendi işletmelerinin çıkarları için kullanmaları işletmelerinin rekabet üstünlüğünü ele geçirmelerini ve performanslarının artmasını sağlayacaktır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Düzgün, A., & Ataman, G. (2021). Stratejik Liderlik, Sosyal Sermaye ve Performans Arasındaki İlişkiler. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 2161–2192. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1140

Sayı

Bölüm

Makaleler