Üretken Enerji Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar

  • Mustafa Bekmezci Toros Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Mersin, Türkiye
  • Kenan Orçanlı Toros Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Mersin, Türkiye
  • Hasan Boztoprak Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Üretken Enerji- Örgütsel Enerji- Ölçek- Güvenirlik

Özet

Amaç – Yapılan çalışmanın amacı; Cole, Bruch ve Vogel (2012) tarafından geliştirilen ve halen günümüzde de kullanılabileceği düşünülen Üretken Enerji Ölçeği’ni (Productive Energy Scale) Türkçe’ye uyarlamak ve ulusal yazına kazandırmaktır. Yöntem – Çalışma dört aşamadan oluşan bir süreç içerisinde gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, Üretken Enerji Ölçeği’nin kavramsal ve kuramsal arka planı tartışılmıştır. İkinci aşamada, ölçeğin Türkçe’ye çevirisi yapılmıştır. Bu aşamada Brislin (1970) tarafından önerilen çeviri ve geri çeviri yöntemi kullanılmıştır. Üçüncü ve dördüncü aşamalarda ise ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ölçeğin kapsam ve mantık geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuş, yapı geçerliği ve güvenirlik analizlerinde ise ölçeğin Ankara ilinde yerleşik olan ve döküm endüstrisinde faaliyet gösteren ticari bir işletmede görevli 176 yönetici ve çalışana uygulanması sonucunda elde edilen veriler kullanılmıştır. Analizler SmartPLS paket programı ve R programlama dili kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular – Çalışmanın neticesinde; ölçeğin orijinalinde olduğu gibi üç boyutlu yapısını koruduğu ve güvenirliğinin oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda Üretken Enerji Ölçeği’nin Türkiye’de sosyal bilimlerde yapılacak araştırmalarda kullanılabileceği değerlendirilmiştir. Tartışma – Yapılan çalışmanın örgütsel davranış yazınına, araştırmacılara ve yöneticilere katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Bekmezci, M., Orçanlı, K., & Boztoprak, H. (2021). Üretken Enerji Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 2655–2668. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1172

Sayı

Bölüm

Makaleler