Algılanan Örgütsel Desteğin Duygusal Emek Davranışları Üzerine Etkisi: Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği

Yazarlar

  • Mustafa Gülaydın Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
  • Gonca Aytaş Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Algılanan Örgütsel Destek- Duygusal Emek- Otel İşletmeleri

Özet

Amaç – Örgütlerde başarıyı ve verimliliği etkileyen en önemli faktörün insan kaynağı olduğu gerçeği çalışanların örgütsel destek algısı ve sergiledikleri duygusal emek davranışları gibi kavramların önemi örgütler açısından giderek artmaktadır. Araştırmada beş yıldızlı otel işlemeleri çalışanları üzerinde yapılan bir uygulamayla, algılanan örgütsel desteğin duygusal emek davranışları (yüzeysel davranış, samimi davranış ve derin davranış) üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem – Araştırmanının evrenini, Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde görev yapan 544 çalışan oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veriler çalışanlardan anket tekniği ile toplanmış ve sosyal bilimlerde kullanılan istatistik paket programı ile çözümlenmiştir. Bulgular – Algılanan örgütsel destek ile samimi davranış ve derin davranış arasında pozitif yönlü ve anlamı bir ilişkinin olduğu, yüzeysel davranış ile negatif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin olduğu yapılan korelasyon analizi sonucu belirlenmiştir. Bununla birlikte, algılanan örgütsel desteğin samimi davranış ve derin davranışı pozitif yönlü anlamlı bir şekilde etkilediği, yüzeysel davranış üzerinde ise negatif yönlü anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Çalışmada elde edilen bulgular konu üzerinde yapılan araştırmaların bulgularını destekler niteliktedir. Örgütlerin destekleyici olması çalışan davranışlarının ve duygularının şekillenmesinde önemli bir unsur olduğu görülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Gülaydın, M., & Aytaş, G. (2021). Algılanan Örgütsel Desteğin Duygusal Emek Davranışları Üzerine Etkisi: Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 3433–3450. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1225

Sayı

Bölüm

Makaleler