Nakit Akış Tablosu ile Likidite Oranları İlişkisi: Borsa İstanbul KOBİ Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Feyza Dereköy İstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Nakit Akış Tablosu- Nakit Akışları- Finansal Analiz

Özet

Amaç – Çalışmada, işletmelerin likidite ölçütü olarak ifade edilen nakit akışları ile likidite oranları arasında herhangi bir ilişkinin var olup olmadığını ve varsa bu ilişki düzeyinin ve yönünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem – Araştırmanın örneklemini, Borsa İstanbul KOBİ Sanayi Endeksinde faaliyet gösteren işletmelerden verilerine kesintisiz olarak ulaşılabilen 40 işletme oluşturmuştur. Araştırmaya konu olan işletmelere ilişkin veriler, Borsa İstanbul ve Kamu Aydınlatma Platformu resmi internet adreslerinden elde edilmiş ve analize hazır hale getirilmiştir. Araştırmanın amacına ulaşabilmesi için korelasyon analizi, panel birim kök testleri, panel regresyon analizleri ve nedensellik analizleri yapılmıştır. Bulgular – Analiz sonucunda, işletme faaliyetlerinden, yatırımlardan ve finansal faaliyetlerden elde edilen nakit akışları ile likidite oranları arasında istatistikî olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, panel nedensellik analizinin sonuçlarına göre nakit akışlarının iki gecikmeyle cari oranın bir nedeni olduğu, ancak nakit akış değişkenlerinin, nakit oranın bir nedeni olmadığı belirlenmiştir. Tartışma – Araştırma sonucuna göre, likidite analizinde işletmeyle ilgili daha doğru sonuçlara ulaşılması için bilanço ve nakit akış tablosu verilerinin, birlikte değerlendirilmesinin gerekliliği ortaya konmuştur.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021 — 14-06-2021 tarihinde güncellendi

Nasıl Atıf Yapılır

Dereköy, F. (2021). Nakit Akış Tablosu ile Likidite Oranları İlişkisi: Borsa İstanbul KOBİ Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 3505–3517. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1230

Sayı

Bölüm

Makaleler