Tüketici Yakınlığının Ulus Merkezcilik ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti İlişkisindeki Rolü

Yazarlar

  • Dilara Atak Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Ankara, Türkiye
  • Canan Eryiğit Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Tüketici ulus merkezciliği- Tüketici yakınlığı- Yabancı ürün satın alma niyeti

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, tüketici ulus merkezciliğinin yabancı ürün satın alma niyeti üzerindeki etkisinin tüketici yakınlığına göre farklılaşıp farklılaşmadığının araştırılmasıdır. Yöntem – Çalışma, kantitatif tanımlayıcı bir çalışmadır. Veri toplama aşamasında öncelikle, bir ön çalışma ile tüketicilerin yakınlık duyduğu ülke belirlenmiştir. Sonrasında 314 katılımcıdan elde edilen veriye çoklu grup yol analizi uygulanmıştır. Bulgular – Çalışmanın bulgularına göre, tüketicinin ulus merkezciliği duygusal destek, bilinç ve alışkanlık olmak üzere 3 boyuttan oluşmaktadır. Analiz sonuçlarına göre, belirli bir ülkeye yakınlık düzeyi düşük olan tüketicilerde duygusal destek ve alışkanlık alt boyutları yakınlık duyulan ülke ürünlerini satın alma niyetini olumsuz etkilemektedir. Buna karşılık, belirli bir ülkeye yakınlık düzeyi yüksek olan tüketicilerde bilinç alt boyutu yakınlık duyulan ülke ürünlerini satın alma niyetini olumsuz etkilemektedir. Tartışma – Tüketici ulus merkezciliğin alt boyutlarının satın alma niyeti üzerindeki etkileri tüketici yakınlık düzeyine göre farklılaşmaktadır. Örneklem kapsamındaki tüketiciler için ulus merkezci eğilimlerin olumsuz etkisinin duygular ve alışkanlıklar sonucu oluştuğu belirtilebilir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Atak, D., & Eryiğit, C. (2021). Tüketici Yakınlığının Ulus Merkezcilik ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti İlişkisindeki Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 3539–3549. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1232

Sayı

Bölüm

Makaleler