Sürekli Denetim Uygulamalarının Temel Amaçları ve Sürekli Denetimin Uygulanma Koşulları: İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda Bir Araştırma

Yazarlar

  • Seda Ağgül Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kars, Türkiye
  • Turan Öndeş Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Erzurum, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Sürekli Denetim- İç Denetim- İSO 500

Özet

Amaç – Bu araştırmanın amacı, İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nın belirlediği 2018 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ndaki sürekli denetim uygulamalarının temel amaçlarını ve sürekli denetimin uygulanma koşullarını ortaya koymaktır. Yöntem – Araştırmada anket yöntemi kullanılmış ve hazırlanan anket şirketlerin muhasebe/denetim departmanı çalışanlarına uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS ve AMOS programları kullanılarak analize tabi tutulmuştur. Anketlerin güvenilirliğini ve geçerliliğini belirlemek amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Araştırmada ölçüm modelinin güvenilirliğini ortaya koymak adına doğrulayıcı faktör analizinin yanı sıra bileşik güvenilirlik (CR) testinden de yararlanılmıştır. Ayrıca sürekli denetim uygulamalarının temel amaçları ve sürekli denetimin uygulanma koşullarına dair tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. Bulgular – Araştırmaya katılan şirketlerin sürekli denetimin temel amaçlarını özümsedikleri, sürekli denetime yönelik olumlu bir bakış açısına sahip oldukları, sürekli denetimin uygulanma koşulları hakkında bilgi sahibi oldukları ve sürekli denetimi avantajlı olarak gördükleri belirlenmiştir. Tartışma – Araştırmaya katılan şirketlerin tümü, sürekli denetimden olan beklentilerine karşılık bulduğunu ifade etmiştir. Bu bağlamda sürekli denetimin beklenen faydalarının gerçekleştiği ve şirketlerin sürekli denetim uygulamalarından tatmin oldukları sonucu çıkarılabilir. Elde edilen bu sonuç, sürekli denetim faaliyetlerini henüz iç denetim sistemleriyle bütünleştirmemiş olan şirketler için itici bir güç niteliğinde olup onları sürekli denetim uygulamalarına geçme konusunda motive edici olabilir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Ağgül, S., & Öndeş, T. (2021). Sürekli Denetim Uygulamalarının Temel Amaçları ve Sürekli Denetimin Uygulanma Koşulları: İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 3550–3568. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1233

Sayı

Bölüm

Makaleler