Sürdürülebilir ve Sosyal Sorumlu Bankacılığa Katkı Sağlayan İnovasyon Uygulamalarının 4P İnovasyon Modeli Çerçevesinde Analizi

Yazarlar

  • Arzum Erken Çelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Eskişehir, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Sürdürülebilir Bankacılık- Sorumlu Bankacılık- İnovasyon

Özet

Amaç – Çalışmanın amacı sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık alanında öncü olan Türk mevduat bankalarının bu alandaki gelişimlerine destek sağlayan inovasyon uygulamalarını analiz etmektir. Yöntem – Çalışma örneği, Sorumlu Bankacılık Prensipleri Çalışma Grubu’nda dört mevduat bankasından oluşturulmuştur. Bankaların inovasyon uygulamaları ile ilgili bilgiler, doküman analizi yöntemi ile entegre faaliyet raporlarından süzülmüştür. Elde edilen bilgiler, 4P İnovasyon Modeli çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bulgular – İncelenen dört bankanın da iş modelleri ile ilgili anlayışlarını yeniden tanımlarken, teknik ve organizasyonel süreçlerini yenilerken, sürdürülebilir ve sosyal sorumlu bankacılık esaslarını dikkate aldığı belirlenmiştir. Ayrıca inovasyon tasarımı ve uygulaması ile ilgili tüm süreçlerde müşteri odaklı yaklaşımı benimsemeye başlamışlardır. İncelenen ürün, hizmet, süreç, pozisyon ve paradigma inovasyonu uygulamalarının çoğu, “aşamalı” olarak gerçekleştirilmiştir. Tüm bu inovasyon uygulamalarının başarısında bilimsel yöntemlerin ve teknolojik olanakların önemli katkısı bulunmaktadır. Tartışma – Finansal aracılar olarak sürdürülebilir ekonomilerin geliştirilmesine ve insanların kendileri için daha kaliteli yaşamlar inşa etmesine yardımcı olan bankalar, iş dünyasında sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk ilkelerinin uygulanmasında da yönlendirici konumda olacaktır. Diğer taraftan bir bankanın sürdürülebilir başarısı ve karlılığı da hizmet vermekte olduğu toplumun uzun vadeli refahına, gelişimine sağlayabildiği katkıya dayanmaktadır. Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk konusundaki toplumsal farkındalık arttıkça, bu alanlardaki gelişmelere yardımcı olabilecek her türlü inovasyon uygulamasının, onları ortaya koyan bankalara prestij ve rekabet üstünlüğü sağlama potansiyeli de artacaktır. Bu inovasyonların başarılı ve ekonomik olarak tasarlanabilmesi, uygulanabilmesi için bankaların bu süreçlere katkıda bulunacak kendi teknoloji merkezlerini oluşturmaları önemli avantajlar sağlayabilecektir. Tüm bu uygulamaların geliştirilmesinde ise çok disiplinli yaklaşımlar kullanılması gerektiği anlaşılmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Çelik, A. E. (2021). Sürdürülebilir ve Sosyal Sorumlu Bankacılığa Katkı Sağlayan İnovasyon Uygulamalarının 4P İnovasyon Modeli Çerçevesinde Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 3656–3675. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1239

Sayı

Bölüm

Makaleler