Faaliyet Tabanlı Maliyet Yöntemi: Bir Termal Otel İşletmesinde Uygulama

Yazarlar

  • Ülkü Mazman İtik Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sivas, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme- Otel İşletmelerinde FTM- Rekabet Avantajı

Özet

Amaç – Konaklama sektöründeki yoğun rekabet koşulları otellerin maliyetlerini kontrol altında tutmaya ve doğru maliyetleme yöntemini kullanmaya teşvik etmiş ve zaman içerisinde geleneksel maliyet yönteminin yerini farklı maliyet yöntemleri almıştır. Bu yöntemlerden biriside, “Activity Based Costing (ABC) - Faaliyet Tabanlı Maliyet (FTM)” yöntemidir. FTM yöntemi işletmelerin daha doğru maliyet verilerine ulaşarak, daha doğru kararlar almasına olanak sağlayan bir yöntemdir ve katlanılan faaliyetlere göre maliyetlerin ortaya konulması esasına dayanmaktadır. Çalışmanın amacı, hizmet sektöründe faaliyet gösteren otel işletmelerinin daha doğru maliyet verilerine ulaşabilmeleri için FTM yönteminden faydalanmaları gerektiğine vurgu yapmaktır. Yöntem – Araştırmada örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler Sivas ilinde faaliyet gösteren bir termal otel işlemesinin 2018 yılına aittir. Elde edilen verilerle öncelikle geleneksel yönteme göre otel maliyetleri hesaplanmış ardından FTM yöntemine göre otel maliyetleri hesaplanmış ve çıkan sonuçlar yorumlanmıştır. Bulgular – FTM yöntemi ile elde edilen maliyetler ile geleneksel yöntem ile elde edilen maliyet bilgilerinin farklı olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Otel işletmelerinin departmanlarının ve kişi başı maliyetlerinin doğru tespit edilmesi doğru fiyatlama için önem arz eder. Endirekt maliyetlerin dağıtımında kendine özgü bir yöntem uygulayan FTM yöntemi ile örnek otel maliyetlerinde farklı sonuçlar elde edilmiştir. FTM yöntemi maliyetleri daha az veya daha çok hesaplayan bir yöntem değil, daha rasyonel hesaplayan bir yöntemdir. Bu yönü ile oteller çağdaş maliyet yöntemlerini işletmelerine uygulayarak maliyetlerini sorgulayabilirler.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Mazman İtik, Ülkü. (2021). Faaliyet Tabanlı Maliyet Yöntemi: Bir Termal Otel İşletmesinde Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 3879–3894. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1254

Sayı

Bölüm

Makaleler