Konaklama İşletmelerinde Markalaşmanın Turistlerin Satın Alma Tercihleri Üzerindeki Etkileri: Antalya’daki Zincir Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama

Yazarlar

  • S. Banu Yıldız Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi, Balıkesir, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Marka- Markalaşma- Zincir Konaklama İşletmeleri- Turistlerin Satın Alma Tercihi- Antalya

Özet

Bu çalışmanın amacı konaklama işletmelerinde markalaşmanın turistlerin satın alma tercihleri üzerindeki etkilerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırmada anket tekniği kullanılmış ve 398 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen veriler istatistik yöntemlerle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda konaklama işletmelerinde markalaşmanın (marka farkındalığı, algılanan kalite, marka imajı, marka güveni, marka tutumu ve marka sadakati değişkenlerinin) turistlerin satın alma tercihlerini pozitif yönde etkilediği, algılanan risk boyutunu ise negatif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Turistlerin satın alma tercihlerinde en fazla etkili olan faktörler sırasıyla marka tutumu, marka sadakati ve marka farkındalığıdır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Yıldız, S. B. (2021). Konaklama İşletmelerinde Markalaşmanın Turistlerin Satın Alma Tercihleri Üzerindeki Etkileri: Antalya’daki Zincir Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 135–154. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/126

Sayı

Bölüm

Makaleler