Konaklama İşletmelerinin Sosyal Sorumlulukları

Yazarlar

  • Nuray Türker Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 100.Yıl, 78050 Karabük
  • Mehmet Uçar Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 100.Yıl, 78050 Karabük

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Sorumluluk- Konaklama İşletmeleri- Safranbolu

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, Safranbolu’da faaliyet gösteren konaklama işletmeleri yönetici ve çalışanlarının sosyal sorumluluk faaliyetlerine bakış açıları, sosyal sorumluluk faaliyetlerini ne derecede yerine getirdikleri, yerine getirilen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin işletmelere ne tür katkılar sağladığı ile ilgili algılarını belirlemektir. Bu çerçevede Türkiye turizm sektörüne yönelik sosyal sorumluluk konusunu bir bütün olarak ele alan çalışmaların yetersiz olması araştırmanın yapılmasındaki en önemli etken olmuştur. Bu kapsamda, personelin sosyal sorumluluk algılarını belirlemek amacıyla Safranbolu’da faaliyet gösteren konaklama tesislerinde çalışan 152 işgören ve yönetici üzerinde anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada; Safranbolu’da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin sosyal sorumlulukları konusunda duyarlı oldukları ve faaliyetlerinde sosyal sorumluluk ilkesi ile hareket ettikleri saptanmıştır. Bunun yanı sıra cevaplayıcıların müşterilere, topluma ve çevreye karşı sosyal sorumluluklar konusunda daha hassas davrandıkları ancak tedarikçilere karşı sorumluklar konusunda en az sosyal sorumluluk ilkesiyle hareket ettikleri bulgusuna ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Türker, N., & Uçar, M. (2021). Konaklama İşletmelerinin Sosyal Sorumlulukları. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 155–183. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/127

Sayı

Bölüm

Makaleler