Entegre Raporlama ve Kamu Bankalarında Uygulanabilirliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Yazarlar

  • Mustafa Kevser Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Manyas Meslek Yüksekokulu, Balıkesir, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Entegre raporlama- Sürdürülebilirlik- Bankacılık

Özet

Amaç – Entegre düşünce temelinde gelişim gösteren entegre raporlama, finansal ve finansal olmayan bilgilerin birlikte sunulduğu bütünsel bakış açısına sahip çağdaş bir raporlama türüdür. Entegre raporlama dünyada yaşanan paradigma değişimi ile birlikte raporlamanın hissedar yaklaşımından paydaş yaklaşımına evrilmesinin bir sonucudur. Entegre raporlama ile kuruluşlar paydaşlarına kısa, orta ve uzun vadede nasıl değer yaratacağını kısa ve öz biçimde ortaya koyarlar. Bu araştırmanın amacı, kamu bankalarında entegre raporlamanın uygulanabilirliği konusu örnek olay araştırması ile analiz etmektir. Araştırmada iki kamu bankası olan Vakıfbank ve Ziraat Bankası’nın 2019 yılı entegre raporları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Yöntem – Araştırmada nitel yöntemlerden içerik analizi, araştırma deseni olarak fenomenoloji kullanılmıştır. Yöntem verilerin detaylı incelenmesi sonucunda genellemelere ulaşılan bir tümevarım yaklaşımı içermekte, olayların ve olguların gerçekçi ve bütüncül biçimde ortaya konmasını sağlamaktadır. Araştırma sorularının cevaplanmasına imkân tanıması nedeniyle yöntemin uygun olduğu düşünülmektedir. Bulgular – Araştırma sonucunda entegre raporlamanın kamu bankalarında uygulanabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İki bankanın da entegre raporlarında stratejik önceliklere önem verdiği görülmekle birlikte raporların standardize olmadığı tespit edilmiştir. Tartışma – Entegre raporlamanın sürdürülebilir bir yaklaşım olup olmadığı konusunun değerlendirilmesi için birkaç raporlama dönemine daha ihtiyaç duyulmaktadır. Araştırmada ayrıca entegre raporların müşteri ve hissedar odaklı olduğu saptanmış paydaşlar açısından geleceğe yönelik değer yaratma sürecine ilişkin bilgilerin daha net ve öz şekilde verilmesi gerekliliği sonucuna ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Kevser, M. (2021). Entegre Raporlama ve Kamu Bankalarında Uygulanabilirliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 4231–4251. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1281

Sayı

Bölüm

Makaleler