Beyaz Yakalılar Bir Prekaryalaşma Sürecinde Mi?

Yazarlar

  • Birsen Özalp Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Ağrı, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Prekarya- Beyaz Yakalı- Post-Fordizm

Özet

Amaç – Prekaryalaşma post-fordist üretim sistemlerinin yaygınlık kazanması neticesinde değişen istihdam koşullarının etkisiyle ortaya çıkmıştır. Prekaryalaşma sürecinin temel göstergeleri istihdam koşullarındaki güvencesizlik ve esnekliktir. Prekaryalaşma toplumsal sınıf ayırt etmeksizin tüm emek gücü üzerinde etkilidir. Bu araştırmada prekaryalaşma sürecinin beyaz yakalı çalışanlar üzerindeki etkilerini açıklamak amaçlanmaktadır. Yöntem – Araştırmada nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Beyaz yakalı çalışanlar tarafından Yargıtay'a temyiz edilen toplam 50 davanın tam metinleri üzerinde analizler yapılmıştır. Verilerin analizi MAXQDA 2018 nitel veri analizi programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Bulgular – Beyaz yakalıların başta gelir güvencesiyle ilgili olmak üzere istihdam, vasıfların yeniden üretimi, temsil ve çalışma güvencesine ilişkin sorunlar yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra iş ve ücret esnekliği nedeniyle istihdam ve gelir güvencesizliği sorunları yaşanmaktadır. Tartışma – Araştırmadan beyaz yakalıların prekaryalaşma süreci içerisinde oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca mavi yakalılar ve beyaz yakalılar arasındaki istihdam koşullarının benzeşmesi nedeniyle aralarındaki ayrımın giderek azalacağı öngörülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Özalp, B. (2021). Beyaz Yakalılar Bir Prekaryalaşma Sürecinde Mi?. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 4396–4412. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1291

Sayı

Bölüm

Makaleler