Stratejik Yönetim Perspektifinden Örgüt DNA’sının Yönetişime Etkisi

Yazarlar

  • Ela Oğan Artvin Çoruh Üniversitesi, Arhavi Meslek Yüksekokulu, Artvin, Türkiye
  • Mehmet Ozan Cinel Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Giresun, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1201

Anahtar Kelimeler:

Stratejik Yönetim- Stratejik Yönetişim- Örgüt DNA’sı

Özet

Amaç – Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de çeşitli üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda örgüt DNA’sının kurumsal yönetişime etkisinin ortaya çıkarılmasıdır.

Yöntem – Araştırma, ilişkisel tarama modelindedir. Türkiye’de çeşitli üniversitelerde görev yapan 200 akademisyenden anket yöntemiyle veriler elde edilmiştir. Akademisyenlerin, örgüt DNA’sı ve yönetişim ile ilgili görüşlerinin bazı değişkenlere göre karşılaştırılması için bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans (Anova) analizi uygulanmıştır. Anova analizinde, değişkenlerin hangi grup aralığında farklılaştığını ortaya çıkarmak amacıyla ise tamamlayıcı post-hoc analiz tekniği olan Tukey testine başvurulmuştur. Örgüt DNA’sı ve yönetişim arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak korelasyon analizi ve örgüt DNA’sının kurumsal yönetişime olan etkisini ortaya çıkarmak için ise regresyon analizi uygulanmıştır.

Bulgular – Akademisyenlerin, örgüt DNA’sı ve kurumsal yönetişim düzeyini orta olarak değerlendirdikleri görülmüştür. Akademisyenlerin yönetişim ile ilgili görüşleri cinsiyete göre farklılaşmazken; yaşa ve mesleki deneyime göre ise farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra akademisyenlerin örgüt DNA’sı ile ilgili görüşlerinin ise cinsiyete ve yaşa göre farklılaşırken; DNA genel ortalamasının mesleki deneyimlerine göre farklılaşmadığı ancak DNA’nın alt boyutlarında farklılaştığı görülmüştür. Araştırmaya konu olan örgüt yapısının genellikle esnek örgüt DNA’sı profilinde olduğu; örgüt DNA’sı ile yönetişim arasında pozitif yönlü doğrusal bir ilişkinin olduğu ve örgüt DNA’sının kurumsal yönetişim alt boyutlarından öz düzenleme üzerinde olumlu yönde etkisinin olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Tartışma – Örgüt DNA’sı ve yönetişim ilişkisi ile ilgili farklı bir çalışmaya rastlanmasa da ayrı olarak yapılan çalışmaların varlığından söz edilebilmektedir. Benzer çalışmalarda eğitim örgütlerinin esnek DNA profiline sahip olduğu; liderlik tarzlarının DNA’yı etkilediği; örgütün DNA’sının incelenmesi ve anlamlandırılması sayesinde daha başarılı örgütlenmelerin olabileceği ile ilgili çalışmaların mevcut olduğu görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında örgüt DNA’sının, üst yönetime farklı bir bakış açısı kazandırması, kurumsal kimliği ve bütünlüğü tamamlamayı sağlaması beklenmektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Oğan, E., & Cinel, M. O. (2021). Stratejik Yönetim Perspektifinden Örgüt DNA’sının Yönetişime Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1322–1340. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1201

Sayı

Bölüm

Makaleler