Kültürel Değerlerin Destinasyon İmajına Etkisi: Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentine Yönelik Bir Araştırma

Yazarlar

  • Özlem Köroğlu Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi, Balıkesir, Türkiye
  • F. Özlem Güzel Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu, Muğla, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Kültürel Değerler- Destinasyon İmajı- Eskişehir

Özet

Destinasyon imajının dinamik ve değişken yapısı, onun sürekli olarak ölçülmesini ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve araştırmalar yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu noktada bu çalışmanın temel amacı kültürel destinasyonlara yönelen turistlerin karakterlerini ve davranışlarını analiz etmek, ziyaretçilerin kültürel değer algıları ile destinasyon imajı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaçtan yola çıkarak 2013 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Eskişehir ilini kültür amaçlı ziyaret eden yabancı turistlere anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, frekans, aritmetik ortalama, güvenirlik, regresyon, bağımsız grup t testi, tek yönlü varyans analizli (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların çoğunluğunun bilgi kaynağı olarak interneti kullandığı ve yeni kültürler keşfetmek için seyahat ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca destinasyon imajını en fazla etkileyen kültürel değerlerin duygusal değerler olduğu tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Köroğlu, Özlem, & Güzel, F. Özlem. (2021). Kültürel Değerlerin Destinasyon İmajına Etkisi: Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentine Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(4), 191–209. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/146

Sayı

Bölüm

Makaleler