Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Covid-19 Salgınında Sergilediği Dijital Liderliğin Analitik Hiyerarşi Süreciyle İncelenmesi (Twitter Vaka Çalışması)

Yazarlar

  • Sefer Aydoğan Milli Savunma Üniversitesi, Hava Harp Okulu Dekanlığı, Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü, Yeşilyurt, İstanbul. Türkiye
  • Fatma Kutlu Millî Savunma Üniversitesi, Hava Harp Okulu Dekanlığı, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yeşilyurt, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1226

Anahtar Kelimeler:

Stratejik yönetim- Twitter- Dijital Liderlik

Özet

Amaç – Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter paylaşımları ile etkileşim halinde olduğu takipçilerinin davranışlarına yön vermek için sergilediği dijital liderliğin önem derecelerini beğeni, yorum ve retweet unsurlarını gözeterek ortaya koymaktır.

Yöntem – Bu çalışmada Fahrettin Koca'nın paylaştığı 1182 tweet ve bu tweetlere ait beğeni, yorum ve retweet sayılarından bir veri tabanı oluşturulmuştur. Çalışmada içerik analizi ve sezgisel bulanık analitik hiyerarşi süreci bu veri tabanına entegre bir biçimde uygulanmıştır.

Bulgular – Fahrettin Koca’nın salgın ile mücadelede sergilediği liderlik boyutları ile ilişkilendirilen tweetlerin beğeni, yorum ve retweet sayıları gözetildiğinde en önemli liderlik boyutu vizyon liderlik boyutudur. Bunu sırasıyla amaç, eğitim, öykünme ve eylem boyutu izlemektedir. Fahrettin Koca’nın Twitter paylaşımlarına ilişkin retweetlerin önem derecesi beğeni ve yoruma göre daha fazladır.

Tartışma – Fahrettin Koca, salgınla mücadeleye ilişkin Twitter üzerinden sergilediği liderlikte takipçileri tarafından sağlıklı bir gelecek örüntüsü edinilmesine önem vermektedir. Toplum sağlığının elde edilmesine katkı sağlamak maksadıyla takipçiler ile etkileşiminde retweet önem arz etmektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Aydoğan, S., & Kutlu, F. (2021). Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Covid-19 Salgınında Sergilediği Dijital Liderliğin Analitik Hiyerarşi Süreciyle İncelenmesi (Twitter Vaka Çalışması). İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1737–1750. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1226

Sayı

Bölüm

Makaleler