Risk ve Getiri Arasındaki İlişkinin Analizi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Türk Futbol Takımları Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Pınar Koç Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü,Gümüşhane, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1235

Anahtar Kelimeler:

Risk- Getiri- GARCH Model

Özet

Amaç - Finansal piyasalarda artan belirsizlikler, risk algısını artırmakta ve hisse getirilerini etkilemektedir. Bu bağlamda bu çalışmada modern portföy teorisi bağlamında finansal piyasalarda işlem gören Türk futbol takımları için risk ve getiri arasındaki ilişki analiz edilmiştir.

Yöntem - Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda tahmin edilen getiri serileri kullanılarak her bir seri için en uygun GARCH modeli tahmin edilmiştir. İkinci kısımda GARCH değerleri risk göstergesi olarak kullanılmış ve risk ve getiri arasındaki ilişki Fourier Granger nedesellik testi ile test edilmiştir. Getiri serileri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’a ait günlük borsa kapanış fiyatları kullanılarak elde edilmiştir. Çalışma 04.05.2005-10.03.2021 dönemini kapsamaktadır.

Bulgular - Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, Fenerbahçe için en uygun model ACGARH (1,1,1) modeli, Galatasaray için en uygun GARCH modeli EGARCH modeli ve Trabzon spor için en uygun GARCH modeli APGARCH (1,1,1) modelidir. Nedensellik sonuçlarına göre, riskten getiriye doğru tek yönlü nedensellik bulunmaktadır.

Tartışma - Elde edilen sonuçlar, risk algısında meydana gelen değişmelerin futbol takımlarının hisse getirileri için öncü bir gösterge olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Koç, P. (2021). Risk ve Getiri Arasındaki İlişkinin Analizi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Türk Futbol Takımları Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1893–1906. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1235

Sayı

Bölüm

Makaleler