Sağlık Sektörü Çalışanlarının İş Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazarlar

  • Bilal İncedağ Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Talas 2 Nolu ASHİ, Kayseri, Türkiye
  • Semra Aksoylu Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü, Kayseri, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1237

Anahtar Kelimeler:

Çalışan- Hastane- İş Tatmini- Sağlık Sektörü

Özet

Amaç - Tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de çalışan verimliliği işletme karlılığı ve devamlılığı için yadsınamaz bir gerçektir. Çalışan verimliliğinin artırılması için son yüzyılda üzerinde en çok durulankonulardan biride iş tatmini olmuştur. Bu çalışma, sağlık sektörü çalışanlarının iş tatmin düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem - Kayseri ilinde faaliyet gösteren Erciyes, Kızılay, Tekden, Medikal Palace ve System özel hastanelerinde Ocak – Mart 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmaya 568 sağlık sektörü çalışanı dahil edilmiştir. Araştırmanın evrenini ilgili hastanelerin çalışanları olan 1250 kişi oluşturmuştur. Araştırmada evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş, örneklem seçimine gidilmemiştir. Çalışma kapsamında 700 anket dağıtılmış ve dağıtılan bu 700 anketten 568’inden kullanılabilir nitelikte geri dönüş sağlanmıştır. Böylelikle anketlerin geri dönüş oranı %81 olarak gerçekleşmiştir. Çalışmada yer alan sağlık sektörü çalışanlarına sosyo-demografik bilgi amaçlı 7 soruluk Kişisel Bilgi Formu ve 20 sorudan oluşan Minnesotaİş Tatmin Ölçeği (Minnesota Job Satisfaction Questionnaire) uygulanmıştır. Anketlerden elde edilenverilerin istatistiksel analizi için SPSS (statistical Package for the Social Sciences) 25.0 programı kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde Kruskal Wallis testi ve Anova testi uygulanmış, farklılığın hangi gruptan kaynaklandığının tespiti için çoklu karşılaştırma testlerinden (post hoc) Tukey HSD ve LSD testiuygulanmıştır. Değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 kabul edilmiştir.

Bulgular - Araştırmada kullanılan Minnesota İş Tatmin Ölçeğinin Cronbach’s Alpha değeri 0,952 olarak hesaplanmıştır. Araştırma kapsamına alınan sağlık sektörü çalışanlarının iş tatmin düzeylerinde çalışılan kuruma, yaş gruplarına, öğrenim durumlarına ve görevlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Cinsiyetlerine, medeni durumlarına ve çalışma sürelerine göre ise sağlık sektörü çalışanlarının iş tatmin düzeylerinde istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunamamıştır (p>0.05).

Tartışma - Sağlık sektörü çalışanlarının verimliliğinin ve hastanenin karlılığının artırılması için çalışanlarıniş tatmin düzeylerinin yüksek tutulması gerekmektedir. Covid 19 salgını sürecinde sağlık sektörüçalışanlarının iş tatmin düzeyini etkileyen faktörler objektif bir şekilde analiz edilerek içinde bulunulansüreçte personel devir hızını ve verimsizliği minimum seviyede tutmaya çalışılmalıdır.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

İncedağ, B., & Aksoylu, S. (2021). Sağlık Sektörü Çalışanlarının İş Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1923–1934. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1237

Sayı

Bölüm

Makaleler