Tekstil İmalat Sektörü Çalışanlarının İş Güvenliği Liderliği ve İş Güvenliği İklimi Algılarının Demografik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Çağdaş Çalış İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
  • Banu Yeşim Büyükakıncı İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1242

Anahtar Kelimeler:

İşçi sağlığı ve iş güvenliği- İş güvenliği liderliği- İş güvenliği iklimi- Tekstil imalat sektörü

Özet

Amaç –  Bu çalışma ile çalışanların demografik özelliklerinin iş güvenliği liderliği ve iş güvenliği iklimi algısındaki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem –  Araştırma modeli, çalışanların iş güvenliği liderliği ve iş güvenliği iklimi algıları ile toplam 6 demografik değişkenin karşılaştırılması şeklinde oluşturulmuştur. Verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışma 2019 SGK yıllık istatistiklerine göre en çok iş kazası yaşanan sektörlerden biri olan tekstil imalat sektöründe gerçekleştirilmiştir. Çerkezköy/Tekirdağ’da tekstil imalatı yapan üç tesiste 495 kişiyle anket yapılmış olup, 416 anket çalışmaya dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak, toplam 45 maddeden oluşan, iş güvenliği liderliğini ölçmek amacıyla Wu (2005:35) tarafından geliştirilen ölçek ile toplam 10 maddeden oluşan, iş güvenliği iklimini ölçmek amacıyla Zohar (2000:591) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Anketlerle elde edilen verilerin analizi SPSS Statistics 22 paket programı ile analiz edilip, sonuçlar kapsamlı şekilde yorumlanmıştır.

Bulgular – Kadın çalışanların iş güvenliği iklimi algısının erkek çalışanlardan daha fazla olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışanların eğitim seviyesi yükseldikçe iş güvenliği liderliği ve iklimi algısı da artmaktadır. Ayrıca en üst seviye yöneticilerin (direktör, müdür) iş güvenliği liderliği ve iklimi algıları ara yöneticilerin (mühendis, vardiya amiri) algılarından daha yüksektir.

Tartışma –  Elde edilen sonuçlara göre demografik değişkenlerin bazılarının iş güvenliği liderliği ve iş güvenliği iklimi üzerinde etkili olduğu görülmüş olup daha önce yapılan benzer çalışmalarla karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Buna istinaden önerilerde bulunulmuştur. Çalışma ayrıca Türkiye'de iş güvenliği liderliği ile ilgili sınırlı araştırma yapılmış olması nedeniyle literatüre katkı sağlamaktadır.

İndir

Yayınlanmış

28-09-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Çalış, Çağdaş, & Büyükakıncı, B. Y. . (2021). Tekstil İmalat Sektörü Çalışanlarının İş Güvenliği Liderliği ve İş Güvenliği İklimi Algılarının Demografik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2003–2014. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1242

Sayı

Bölüm

Makaleler