Halkla İlişkiler Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Yönelik Algının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Öğretim Üyelerine Yönelik Bir Araştırma

Yazarlar

  • Emel Tozlu Öztay İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1272

Anahtar Kelimeler:

Halkla İlişkiler- Kurumsal Sosyal Sorumluluk- Örgütsel Bağlılık

Özet

Amaç –  Mevcut literatür, kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik, doğru şekilde gerçekleştirilmiş halkla ilişkiler uygulamalarının kurumların hedef kitleleri üzerinde olumlu yönde algı yarattığını gösterir. Bu bağlamda kurumsal sosyal sorumluluk kavramının öneminin altı,  Caroll tarafından, kurumların iyi bir kurumsal vatandaş olabilmeleri açısından çizilmiş, bu görüş doğrultusunda kurumsal sosyal sorumluluk piramidini ortaya koymuştur (Caroll, 1991: 40).  Allen ve Meyer  tarafından ise bireylerin çalıştıkları kurumlara bağlılıklarının altında psikolojik etmenler yer almakta olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda onlar örgütsel bağlılık modelini geliştirmişlerdir (Allen ve Meyer 1990: 3-4). Bu çalışmada, mevcut literatürden yola çıkarak, halkla ilişkiler bağlamında kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik algının, örgütsel bağlılığa etkisini vakıf üniversitelerinde yer alan öğretim üyeleri çerçevesinde ortaya koymak amaçlanmıştır.

Tasarım/Yöntem/Yaklaşım –  Araştırma kapsamında, kurumsal sosyal sorumluluk piramidi basamakları ile örgütsel bağlılık modeli boyutlarının ilişkisine yönelik deneysel bir araştırma modeli geliştirilmiştir. Bu model kantitatif bir yöntem olarak çevrimiçi anket yoluyla elde edilen veriler ile test edilmiştir.

Bulgular –  Halkla ilişkiler bağlamında kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik algı ölçeğinden alınan ortalama puanlar ile örgütsel bağlılık ölçeğinden alınan ortalama puanlar arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan pearson çarpım moment korelasyon analizi sonuçlarına göre; halkla ilişkiler bağlamında kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik algı puanı yükseldikçe duygusal bağlılık puanının yükseldiği, devam bağlılığı puanının düştüğünü, normatif bağlılık puanının ise yükseldiği ortaya çıkmıştır.

Tartışma –  Araştırma bulgularında yola çıkarak, doğru biçimde gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik halkla ilişkiler uygulamaları ile üniversitelerdeki duygusal bağlılığın yükseltilebileceği öngörülebilir.

İndir

Yayınlanmış

28-09-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Tozlu Öztay, E. . (2021). Halkla İlişkiler Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Yönelik Algının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Öğretim Üyelerine Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2473–2487. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1272

Sayı

Bölüm

Makaleler