Astrolojik Göstergelere Göre Online Satın Alma Davranışları ve Tüketici Tarzları

Yazarlar

  • Özlem Çatlı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1285

Anahtar Kelimeler:

Online alışveriş- Tüketici tarzları- Astroloji

Özet

Amaç –  Online satın alma davranışlarının ve tüketici tarzlarının astrolojik göstergelere göre farklılık gösterip göstermediğinin saptanması araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.

Yöntem – Bu araştırma tanımlayıcı nitelikte bir araştırma olup ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Ankara ili olup, veriler pandemi nedeniyle online anket yöntemi  ile toplanmıştır. Kolayda örneklem yoluyla yapılan bu araştırmada 600 kişiye yollanan anket sonucunda 511 cevaplayıcının anketi analize uygun bulunmuştur.

Bulgular – Uygulanan analiz sonuçlarına göre bireylerin burçlarının ve burçların bulundukları elementlerinin, tüketicilerin online satın alma davranışını ve tarzını etkilediği sonucuna varılmıştır. 

Tartışma – Bu araştırma sonucunda bireylerin astrolojik göstergelerinin onların online satın alma davranışlarına ve tüketici tarzlarına etkisi incelenmiştir. Astrolojik göstergelerin pazarlama alanında daha fazla kullanılması, tüketici davranışlarının doğru tespiti noktasında işletmelere yardımcı olabilecektir.

İndir

Yayınlanmış

28-09-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Çatlı, Özlem. (2021). Astrolojik Göstergelere Göre Online Satın Alma Davranışları ve Tüketici Tarzları. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2696–2714. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1285

Sayı

Bölüm

Makaleler