Konut Fiyatları Tüketici Güvenini Etkiler Mi?

Yazarlar

  • Filiz Yıldız Contuk Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye A.S.M.K. Meslek Yüksekokulu, Muğla, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1305

Anahtar Kelimeler:

NARDL modeli- Konut Fiyat Endeksi- Tüketici Güven Endeksi

Özet

Amaç – Çalışmada konut fiyatlarında meydana gelen pozitif ve negatif şokların, tüketici güveni üzerindeki kısa ve uzun dönem asimetrik etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem – Çalışmada, konut fiyat endeksi ile tüketici güven endeksi verileri ele alınmıştır. Analiz dönemi 2010:01-2021:01 olarak belirlenmiştir. Analiz yöntemi olarak Doğrusal Olmayan Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag- NARDL) model kullanılmıştır. Bulgular – Sonuç olarak, uzun dönemde konut fiyat endeksinde meydana gelen pozitif şokların tüketici güven endeksi üzerinde negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Negatif şokların ise tüketici güven endeksi üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre uzun vadede konut fiyat endeksindeki artışların tüketici güvenini olumsuz etkilediği, azalışlarında yine tüketici güveni üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu görülmektedir. Konut fiyat endeksi ile tüketici güven endeksi arasındaki kısa dönem katsayılarının ise pozitif ve anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma – Bulgulara göre, tüketici güven endeksinin konut fiyatlarındaki değişimlere duyarlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla politika yapıcıların tüketicilerin güvenini sağlama konusunda makroekonomik değişkenlerin yanı sıra konut fiyatlarını da dikkate almaları gerektiği söylenebilir.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Yıldız Contuk, F. (2021). Konut Fiyatları Tüketici Güvenini Etkiler Mi?. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3016–3025. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1305

Sayı

Bölüm

Makaleler