İşletmelerde Hizmet Kalitesi ile Müşteri Memnuniyeti ve Sadakatlerinin Karşılaştırılması: Çevreye Duyarlı Belgesi Olan/Olmayan Termal Konaklama Tesislerinde Bir İnceleme

Yazarlar

  • Murat Bayat Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, Düzce, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1310

Anahtar Kelimeler:

Termal Turizm- Hizmet Kalitesi- Memnuniyet

Özet

Amaç – Bu çalışmada çevreye duyarlı ve çevreye duyarlı olmayan termal konaklama tesislerinden hizmet alan müşterilerin hizmet kalitesi, memnuniyet ve sadakatleri arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Tasarım/Yöntem/Yaklaşım – Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmanın ana kütlesini, İzmir bölgesinde bulunan termal ve kaplıca tesislerinden hizmet alan kişiler oluşturmaktadır. Araştırmada, veriler kolayda örnekleme yöntemiyle yüz yüze anket tekniği ile 420 kişiden toplanmıştır. Verilerin analizleri SPSS 24 ve AMOS 26 paket programları kullanılarak yapılmıştır. Araştırma; doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon analizi, t-testi ve ANOVA analizleri yardımıyla yorumlanmıştır. Bulgular – Önerilen araştırma modelinin uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür. Aynı zamanda doğrulayıcı faktör analizi ile elde edilen bulgular, modelin yapı geçerliliğinin sağlandığını göstermiştir. Öte yandan yapılan t-testi ve ANOVA analizi sonuçlarına göre; katılımcıların hizmet kalitesi algısı, memnuniyet algısı ve sadakat davranışlarının cinsiyetlerine, yaş gruplarına, mesleklerine ve hizmet alınan tesislerin çevreye duyarlı termal tesis olup olmaması durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. Hizmet kalitesi algısı, memnuniyet algısı ve sadakat arasında yapılan korelasyon analizine göre; hizmet kalitesi algısı ile memnuniyet algısı arasında orta düzey; hizmet kalitesi algısı ile sadakat arasında yüksek düzey ve memnuniyet algısı ile sadakat arasında ise orta düzey bir ilişkinin var olduğu görülmüştür. Tartışma – Çalışma sonucu elde edilen bulgular, termal konaklama tesislerinin çevreye duyarlı belgeye sahip olmasının önemini ortaya çıkarmış ve ileri sürülen hipotezlere ve araştırma sorularına cevaplar üreterek, literatürdeki bulgularla desteklenmiştir. Çalışma, İzmir bölgesi termal konaklara tesislerinde yürütülmüş olduğundan dar bir bölgeyi içermekte, ileri araştırmalar için daha geniş bölgeleri içeren karşılaştırmalı araştırmaların yapılmasının literatüre ve uygulamacılara önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Bayat, M. (2021). İşletmelerde Hizmet Kalitesi ile Müşteri Memnuniyeti ve Sadakatlerinin Karşılaştırılması: Çevreye Duyarlı Belgesi Olan/Olmayan Termal Konaklama Tesislerinde Bir İnceleme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3090–3102. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1310

Sayı

Bölüm

Makaleler