Dönüştürücü Liderlik Algısının İş Performansına Etkisinde İçsel Motivasyonun Aracı Rolü

Yazarlar

  • Mehmet Naci Efe Beykent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1314

Anahtar Kelimeler:

İş Performansı- İçsel Motivasyonun- Otel Çalışanları

Özet

Amaç – Yapılan araştırmalar dönüştürücü liderlik algısının iş performansını artırdığını belgelemektedir. Bununla birlikte tüm araştırmalara rağmen halen araştırmacılar, dönüştürücü liderlik algısının iş performansı üzerindeki etkisinin nasıl ve neden oluştuğu konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtilmektedir. Bu çağrılara cevap vermek ve literatüre katkı sağlamak maksadıyla araştırmada dönüştürücü liderlik algısının iş performansına etkisinde içsel motivasyonun aracı rolü araştırılmıştır. Yöntem – Araştırma amaçlarına uygun olarak İstanbul’daki 362 otel çalışanından anket verisi elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS ve AMOS programları ile analiz edilmiştir. Bulgular – Yapılan analizler dönüştürücü liderlik algısının iş performansı ve içsel motivasyon üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunu göstermektedir. İlave olarak dönüştürücü liderlik algısının iş performansına etkisinde içsel motivasyonun aracı rolü olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Tartışma – Araştırma dönüştürücü liderlik algısı ve iş performansına yönelik literatürü genişletmektedir. Ayrıca araştırmada konaklama sektöründeki yöneticilere yönelik yönetimsel önerilerde bulunarak, otel yöneticilerinde farkındalık yaratacağı değerlendirilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Efe, M. N. (2021). Dönüştürücü Liderlik Algısının İş Performansına Etkisinde İçsel Motivasyonun Aracı Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3152–3163. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1314

Sayı

Bölüm

Makaleler