Özgüven ve Kariyer Uyum Yeteneklerinin Bireysel Gelişim İnisiyatifi Üzerindeki Etkisi

Yazarlar

  • Özgür Çark Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu MYO, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Bolu, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1319

Anahtar Kelimeler:

İçsel özgüven- Dışsal özgüven- Özgüven

Özet

Amaç – Bu araştırmanın amacı, kişinin sorun ve zorlukların üstesinden gelme ve amaçlarını gerçekleştirebilme konusunda sahip olduğu güveni ifade eden özgüven değişkeni ile kariyeri ile ilgili durumlara uyum sağlama yeteneğini ifade eden kariyer uyum yeteneği değişkeninin bireyin kişisel kariyerini planlamasına yardımcı olacak şekilde kendini geliştirme istekliliğini ifade eden bireysel gelişim inisiyatifi unsuru üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Yöntem – Araştırma verileri niceliksel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeliyle, kolayda örneklem yöntemi ile seçilen 205 üniversite öğrencisi ile yüz yüze anket vasıtasıyla elde edilmiştir. Ulaşılan veriler Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modeli (KEKK-YEM) analiz programı SmartPLS3 ile değerlendirilmiştir. Bulgular – Araştırma bulgularına göre içsel özgüven ile kariyer uyum yeteneği alt boyutlarından olan kaygı ve merakın bireysel gelişim inisiyatifi alma üzerinde anlamlı ve olumlu etkisi bulunmuş, dışsal özgüven, kontrol ve güvenin bireysel gelişim inisiyatifi alma üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. Tartışma – İçsel özgüveni, merakı ve gelecek kaygısı yüksek olan bireylerin bireysel gelişim inisiyatifi alma düzeylerinin daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Buna göre kişinin geleceğine ve kariyerine yönelik olarak bireysel gelişim inisiyatifini geliştirebilmek için bireylerin daha özgüvenli ve kariyerlerinin gereklerine daha uyumlu hale getirilmeleri konusunda çaba harcanmalıdır.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Çark, Özgür. (2021). Özgüven ve Kariyer Uyum Yeteneklerinin Bireysel Gelişim İnisiyatifi Üzerindeki Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3222–3235. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1319

Sayı

Bölüm

Makaleler