Çevrimçi Araştır Mağazadan Satın Al Yönteminin Anlık Satın Alma Davranışına Etkisi: Türkiye`de Sigorta Brokerliğinde Çalışanların İncelenmesi

Yazarlar

  • Gonca Telli Doğuş Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye
  • Ali Gök Maltepe Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü Doktora Öğrencisi, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1328

Anahtar Kelimeler:

Anlık satın alma davranışı- Perakende Kanalları- Omnikanal

Özet

Amaç – Dünyada son yıllarda popüler olan ve durumsal faktörlere dayanan omnikanal yöntemlerinden biri olan ÇAMSA (Çevrimiçi Araştır Mağazadan Satın Al) yönteminin, tüketicilerin anlık satın alma davranışlarına etkisinin incelenmesidir. Yöntem – Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden “Betimsel Yöntem” kullanılmıştır. Yapılan anketlerden toplanan veriler üzerinde betimsel istatistik analizleri yapılmış ve verilere ait frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, çarpıklık, basıklık gibi betimsel istatistik bulguları sunulmuştur. Daha sonra hipotezlere uygun istatistiksel analiz yöntemleri seçilmiş ve bağımlı değişkenlerle bağımsız değişkenler arasındaki ilişki ve farklar ortaya konulmuştur. Bulgular – Analizler sonrası ÇAMSA ölçeğinin anlık satın alma davranışı üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Ancak aracı değişken rolündeki durumsal faktörler değişkeninin anlık satın alma davranışı üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda durumsal faktörler değişkeninin ÇAMSA ölçeği ve anlık satın alma davranışı üzerinde tam bir aracı rolüne sahip olduğu söylenebilir. Tartışma – Omnikanal yöntemlerinden ÇAMSA`nın anlık satın alma davranışlarına etkisi düşünülmüş ancak durumsal faktörlerin anlık satın alma davranışını ciddi bir şekilde etkilediği görülmüştür. Tüketici anlık satın alma davranışı ile ilgili çalışmalar incelendiğinde ÇAMSA`nın satın alma davranışına etkisinin ilk defa çalışıldığı görülmektedir. Bununla birlikte sanal mağaza atmosferinin veya fiziksel mağaza atmosferinin anlık satın alma davranışına etkisi çalışılmıştır. Araştırma bu çalışmaya özgü yapılan analizler doğrultusunda detaylandırılmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Telli, G., & Gök, A. (2021). Çevrimçi Araştır Mağazadan Satın Al Yönteminin Anlık Satın Alma Davranışına Etkisi: Türkiye`de Sigorta Brokerliğinde Çalışanların İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3375–3391. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1328

Sayı

Bölüm

Makaleler