Tüketicilerin Fiziksel Mağaza Alışverişlerinde Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Olarak Akıllı Ayna Kullanmasının Davranışsal Niyete Etkisi

Yazarlar

  • Zübeyir Çelik Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erciş İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Van, Türkiye
  • İbrahim Aydın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erciş İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Van, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1342

Anahtar Kelimeler:

Artırılmış Gerçeklik- Akıllı Ayna- Fiziksel Mağaza

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin fiziksel mağaza alışverişlerinde artırılmış gerçeklik uygulaması olarak akıllı aynayı kullanmaya yönelik davranışsal niyetlerini incelemektir. Yöntem – Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden deney ve anket tekniği kullanılarak veriler elde edilmiştir. Araştırmanın örneklem büyüklüğünü 387 katılımcı oluşturmaktadır. Hipotezleri test etmek için tek örneklem t-testi, bağımsız örneklemler t-testi, tek yönlü varyans analizi ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular – Tek örneklem t-testi sonucuna göre; akıllı ayna uygulaması, tüketicilerin artırılmış gerçeklik uygulamasını alışverişte kullanma davranışsal niyetleri üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Bağımsız gruplar t-testi sonucuna göre; erkek ve kadınlar arasında ve tek yönlü varyans analizi sonucuna göre; X, Y ve Z jenerasyonları arasında tüketicilerin akıllı aynayı alışverişte kullanmaya yönelik davranışsal niyetlerinde anlamlı bir farklılık yoktur. Basit lineer resgresyon analizi sonuçlarına göre; akıllı aynanın algılanan faydası, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan bilgilendirmesi, algılanan mekânsal gerçekliği ve algılanan eğlencesi, akıllı aynayı alışverişte kullanmaya yönelik davranışsal niyet üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Ayrıca, akıllı aynanın algılanan kullanım kolaylığı, algılanan bilgilendirmesi, algılanan mekânsal gerçekliği ve algılanan eğlencesi, akıllı aynanın algılanan faydası üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Tartışma – Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar literatürdeki çok sayıda çalışma ile benzerlik göstermektedir. Akıllı ayna uygulamasına yönelik olumlu bakış açısının olması, uygulama açısından birçok fırsatı beraberinde getirmektedir.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Çelik, Z., & Aydın, İbrahim. (2021). Tüketicilerin Fiziksel Mağaza Alışverişlerinde Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Olarak Akıllı Ayna Kullanmasının Davranışsal Niyete Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3573–3585. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1342

Sayı

Bölüm

Makaleler