Kariyer Uyum Yeteneği Ölçeğinin Kültürlerarası Uyarlaması: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otellerin Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama

Yazarlar

  • Engin Bayraktaroğlu Anadolu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Eskişehir, Türkiye
  • Oktay Emir Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Uzaktan Öğretim Bölümü, Eskişehir, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1361

Anahtar Kelimeler:

Kariyer Uyumu- Kariyer Uyum Yeteneği Ölçeği- Otel Çalışanları

Özet

Amaç – Çalışmanın temel amacını, Savickas ve Porfelli tarafından geliştirilmiş özgün kariyer uyum yeteneği ölçeğinin konaklama sektörü çalışanları üzerinde uygulanabilir bir versiyonunun Türkçeye ve Türkiye kültürüne uyarlanması oluşturmaktadır. Yöntem – Çalışma kapsamında ölçeğin kültürlerarası eşdeğerliğinin sağlanması amacıyla, yapı eşdeğerliği, kültürel ve dilsel eşdeğerlik ve ölçüm eşdeğerliği üzerinde durulmuştur. Bu amaçla ölçek yapısı irdelenmiş ve aynen korunması kararlaştırılmıştır. Kültürel ve dilsel eşdeğerliğin sağlanması amacıyla paralel kör çevirileri takiben, uzman paneline başvurulmuştur. Ölçüm eşdeğerliğinin sağlanması amacıyla Antalya’da faaliyet gösteren otellerin çalışanları arasından belirlenen 339 kişilik bir örnekleme ait veriler açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerine tabi tutulmuştur. Bulgular – Ölçek yapısının özgün versiyonuna uygun olarak korunmasının, yapı eşdeğerliği noktasında uygun olacağına karar verilmiştir. Bununla birlikte kültürel ve dilsel eşdeğerlik noktasında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ölçeğin kültürel ve dilsel açıdan Türkçeye ve Türkiye kültürüne uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Ölçüm eşdeğerliği noktasında açıklayıcı faktör analizi (KMO=0,953; p<0,001) ve doğrulayıcı faktör analizi (χ2/sd=1,985; RMSEA=0,054; GFI=0,90; CFI=0,956; NFI=0,916) sonuçlarının kabul edilebilir olduğu sonucuna varılmıştır. Tartışma – Çalışma kapsamında Türkçeye ve Türkiye kültürüne uyarlanan kariyer uyum yeteneği ölçeğinin, konaklama işletmeleri çalışanları üzerinde uygulanabilir geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu sonucuna varılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Bayraktaroğlu, E., & Emir, O. (2021). Kariyer Uyum Yeteneği Ölçeğinin Kültürlerarası Uyarlaması: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otellerin Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3873–3888. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1361

Sayı

Bölüm

Makaleler