Duygusal Zekanın Çalışan Yaratıcılığına Etkisi

Yazarlar

  • Afet Ayçe Başalp Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Bölümü, Manisa, Türkiye
  • A. Ozan Onağ Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Bölümü, Manisa, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1364

Anahtar Kelimeler:

Duygusal Zekâ- Çalışan Yaratıcılığı- Manisa Organize Sanayi Bölgesi

Özet

Amaç – Günümüzde yaratıcılık kavramı işletmeler arasında rekabet avantajı sağlamada önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmelerin rekabet avantajı sağlamada yeni ürünler, süreçler ve pazarlama yöntemleri geliştirmeleri çalışanlarının yaratıcılık düzeyleri ile yakından ilişkilidir. Bu çalışmada çalışanların yaratıcılık düzeylerinin tespit edilmesi ve duygusal zekalarının yaratıcılık düzeyleri üzerindeki etkilerin araştırılması amaçlanmaktadır. Yöntem – Çalışanların duygusal zekalarını ve yaratıcılık düzeylerinin tespit edilebilmesi için anketler Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 20 firmada çalışan 200 beyaz yakalı personele uygulanmıştır. Mart 2020’de yapılan anketler sonucunda 100 kişiden geri dönüş sağlanmıştır. Çalışmada, kolayda örneklem yöntemiyle ulaşılan işletmelere büyük, orta ve küçük ölçekli ayrımına tabi tutulmadan Mart 2020 tarihinde anket uygulaması yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS Statistics 22.00 programı kullanılmıştır. Bulgular – İşletmelerden toplanan anket çalışmasında güvenirlik ve geçerliliklerini tespit etmek amacıyla çalışmada sırayla önce çalışan yaratıcılığı, ardından duygusal zeka ölçeği alt boyutları ile tamamlayıcı güvenirlik ve geçerlilik testlerine ve tamamlayıcı faktör analizlerine tabi tutulmuştur. Ardından korelasyon analizi ve regresyon analizleri yapılmıştır. Tartışma – İşletmelerdeki beyaz yakalı personelin üzerinde yapılan inceleme sonucunda duygusal zekanın alt boyutları olan duygusal öz farkındalık, empati, kişiler arası ilişki ve öz yönetim boyutlarının çalışan yaratıcılığı üzerinde açıklayıcı etkisi olduğu tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

27-03-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Başalp, A. A., & Onağ, A. O. (2022). Duygusal Zekanın Çalışan Yaratıcılığına Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 16–32. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1364

Sayı

Bölüm

Makaleler