İşyerinde Sosyal Cesaret Davranışı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması

Yazarlar

  • Emre Uysal Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çorum, Türkiye
  • Gökben Bayramoğlu Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çorum, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1366

Anahtar Kelimeler:

Cesaret- İş yerinde sosyal cesaret- Ölçek uyarlama

Özet

Amaç – Başkaları adına kendini feda etmeyi ifade eden cesaret, evrensel olarak en çok takdir edilen erdemlerden biridir. Temelleri Antik Çağa dayanan cesaret kavramının, kişisel bir özellik olarak kabul eden felsefi yaklaşımlardan daha kapsamlı bir şekilde inceleyen araştırmalara gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle söz konusu çalışma, özellikle örgütsel değişkenlere ilişkin çalışmalar yapılabilmesi amacıyla Howard, Farr, Grandey and Gutworth (2017) tarafından geliştirilen ve geçerliliği ve güvenirliliği kanıtlanmış “İş Yerinde Sosyal Cesaret Davranışı” ölçeğinin Türkçe ’ye uyarlaması yapılması amaçlanmıştır. Yöntem – Bu araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Çorum Merkez ilçesindeki ortaöğretim kurumlarında görev yapan 1.400 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılan 381 öğretmen oluşturmaktadır. Bulgular – Yapılandırılmış ölçek uyarlama çalışmalarına paralel olarak, araştırma alt boyutlarını belirlemek ve faktör yapılarını ortaya çıkarmak için öncelikle keşfedici faktör analizi yapılmıştır. SPSS programı yardımı ile yapılan keşfedici faktör analizi sonucunda birden fazla faktör yükü alan 2 madde, ölçekten çıkarılarak tek boyutlu “İşyerinde Sosyal Cesaret Davranışı” ölçeği elde edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda modelin uyum iyiliği indeksi CMIN/DF= 2,956; RMSEA= ,072; CFI= ,955; GFI= ,965; AGFI=,934; TLI=,933; p=,000 ve standartlaştırılmış RMR= ,0393 olarak istenilen sınırlar içerisinde bulunmuştur. Yapı geçerliliği kabul edilen ölçeğin güvenirliliğinin tespiti için Cronbach Alpha değerinden (0,849) yararlanılmıştır. Tartışma – Geçerlilik ve güvenirlilik analizleri sonucunda, tek boyutlu ve 9 madden oluşan “İşyerinde Sosyal Cesaret Davranışı” ölçeğinin son halinin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

27-03-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Uysal, E., & Bayramoğlu, G. (2022). İşyerinde Sosyal Cesaret Davranışı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 54–71. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1366

Sayı

Bölüm

Makaleler