Mobil Pazarlamanın Tüketici Satınalma Davranışlarına Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme

Yazarlar

  • Ali Sait Albayrak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İşletme Bölümü, Türkiye
  • Ebru Baydemir Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1393

Anahtar Kelimeler:

Mobil Pazarlama- Mobil Reklamcılık- Tüketici Davranışları

Özet

Amaç – Çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin mobil pazarlamacılığa karşı tutumlarını tanımlayan faktörler ile satın alma davranışları arasındaki ilişkileri modelleyip test etmektir. Yöntem – Çalışmada olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ve veri toplama araçlarından anket kullanılmıştır. Araştırma verileri olasılıklı olmayan kolayda örneklem yöntemiyle üniversite öğrencileri arasından seçilen 480 katılımcıdan elde edilmiştir. Bulgular –Araştırma sonuçları tüketici tutumlarının eğlendiricilik, bilgi vericilik, güvenilirlik, izin, ödül ve teşvik, fayda, kişisellik, rahatsız edicilik, ilgi ve bağlılık, güncel mobil pazarlama uygulamaları faktörleri ile satın alma davranışı arasındaki ilişkileri kavramsallaştıran modeli doğrulamaktadır. Tartışma – Araştırma hipotezlerin çoğunun doğrulanması, tüketicilerin tutumlarını etkileyen mobil pazarlama faktörlerin önemini göstermektedir. İşletmeler tüketicilere olan güvenini başarılı bir şekilde geliştirirse, mobil pazarlama araçlarını kullanarak pazarlama karmasını zenginleştirebilirler.

İndir

Yayınlanmış

27-03-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Albayrak, A. S., & Baydemir, E. (2022). Mobil Pazarlamanın Tüketici Satınalma Davranışlarına Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 497–531. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1393

Sayı

Bölüm

Makaleler