Katılım 30 Endeksi’nde İşlem Gören İşletmelerin Sermaye Yapısı Belirleyicilerinin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi

Yazarlar

  • Yusuf Akay Şırnak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şırnak, Türkiye
  • Tuğba Nur Şırnak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Şırnak, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1396

Anahtar Kelimeler:

Sermaye Yapısı- Katılım Endeksi- Panel Veri Analizi

Özet

Amaç – Katılım 30 Endeksi’nde faaliyet gösteren ve endekste yer alabilmeleri için borçlanma düzeylerinin belirli seviyede tutmaları gereken 17 reel sektör işletmesi için sermaye yapısı belirleyicilerinin 2011-2020 döneminde tespit edilmesi amaçlanmıştır Yöntem – Çalışmada sermaye yapısı belirleyicileri panel veri analizi yöntemi ile incelenmiştir. Borç dışı vergi kalkanı, büyüklük, faaliyet kaldıracı, likidite oranı, aktif karlılık ve satışlardaki dalgalanma bağımsız değişkenler olarak, kaldıraç oranı ise bağımlı değişken olarak modele dahil edilmiştir. Bulgular – Analiz sonucunda borç dışı vergi kalkanı ve satışlardaki dalgalanma ile kaldıraç oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Büyüklük ve faaliyet kaldıracı ile kaldıraç oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif ilişki, likidite ve aktif karlılık değişkenleri ile kaldıraç oranı arasında ise istatistiksel olarak anlamlı ve negatif ilişki tespit edilmiştir. Tartışma – Katılım 30 Endeksi’nde işlem gören işletmelerin temsil, işaret etkisi ve finansal hiyerarşi teorilerini dikkate alarak sermaye yapısı kararlarını aldıkları söylenebilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

27-03-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Akay, Y., & Nur, T. (2022). Katılım 30 Endeksi’nde İşlem Gören İşletmelerin Sermaye Yapısı Belirleyicilerinin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 558–577. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1396

Sayı

Bölüm

Makaleler