Halka Açık Şirketlerin İndeks Yöntemi İle Çalışma Sermayesi Etkinlik Düzeylerinin Tespit Edilmesi

Yazarlar

  • Emine Kaya Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO,Bingöl, Türkiye
  • Filiz Konuk Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sakarya, Türkiye
  • Ömer Kaya Sakarya Üniversitesi, İşletme Enstitüsü, Sakarya. Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1406

Anahtar Kelimeler:

Çalışma Sermayesi- Etkinlik- BİST

Özet

Amaç – Kurumsal finansın önemli bir alanı olması ve kârlılığa etkilerinden dolayı çalışma sermayesinin etkin yönetimi şirketler açısından son derece önemlidir. Bu araştırma BİST’e kayıtlı şirketlerin çalışma sermayesi yönetimindeki etkinliklerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem – Araştırmada 2009-2018 yılları arasında hisseleri borsada kesintisiz işlem gören 127 imalat şirketinin çeyrek dönem mali tablo verileriyle çalışma sermayesi etkinlik düzeyleri indeks yöntemiyle hesaplanmış, şirket ve sektör bazında betimsel analizleri gerçekleştirilmiştir. Bulgular – Analiz sonuçlarında BİST imalat sektörünün dönen varlıklarını kullanarak satış yaratma kabiliyetinin en düşük olduğu dönemin 2017 yılının birinci çeyreği olduğu ve 2017 yılının dördüncü çeyreğinin ise sektörün dönen varlıklarını kullanarak satış yaratma kabiliyetlerinin en yüksek olduğu dönem olduğu görülmüştür. BİST imalat sektöründe çalışma sermayesi alt hesap gruplarının bireysel performanslarının en yüksek olduğu dönemin 2013 yılının birinci çeyreği, en düşük olduğu dönemin ise 2017 yılının ikinci çeyreği olduğu tespit edilmiştir. İmalat şirketlerinin etkinlik düzeylerinin sektörle karşılaştırmalı analizlerinde şirketlerin %45’inin sektörün üstünde, %4’ünün sektörle eşit, %51’nin ise sektörün altında bir başarı sergilediği görülmüştür. Tartışma – Araştırma sonuçları BİST’e kayıtlı imalat şirketlerinin incelenen dönemlerin genelinde çalışma sermayelerini etkin yönetme noktasında başarılı olduklarını göstermiştir.

İndir

Yayınlanmış

27-03-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Kaya, E., Konuk, F., & Kaya, Ömer. (2022). Halka Açık Şirketlerin İndeks Yöntemi İle Çalışma Sermayesi Etkinlik Düzeylerinin Tespit Edilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 717–733. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1406

Sayı

Bölüm

Makaleler