Kozmetik Ürün Reklamlarına Yönelik Şüpheciliğin Algılanan Risk Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Yazarlar

  • Gamze Akçay Soydemir Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1438

Anahtar Kelimeler:

Reklam Şüpheciliği- Algılanan Risk- Kozmetik Ürün

Özet

Amaç - Kozmetik ürünler, genellikle güzel görünmek ve beğenilmek için kullanılmakta ve bu ürünlere yönelik talep giderek artmaktadır. Bu bilinçle üretilen reklamlar ise sıklıkla abartılı vaatler ve görseller içermektedir. Bu durumun, kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheci tutumları beraberinde getirdiği ve şüpheciliğin, tüketicilerin satın alma kararına ilişkin risk algılarını arttırdığı düşünülmektedir. Literatürde, şüphecilik ve algılanan risk arasındaki ilişkiyi araştıran kısıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak, kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüphecilik ile algılanan risk arasındaki ilişki henüz araştırılmamıştır. Dolayısıyla bu çalışma, kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheciliğin kozmetik ürün satın alma sürecinde algılanan risk üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yöntem - Bursa ilindeki tüketiciler üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve araştırma verileri çevrimiçi anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizi, yapısal eşitlik modellemesi (YEM) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bulgular - Araştırma sonucunda, kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheciliğin algılanan finansal risk, algılanan performans riski, algılanan zaman riski, algılanan fiziksel risk ve algılanan sosyal risk üzerinde anlamlı ve pozitif etkiye sahip olduğu, algılanan psikolojik risk üzerinde ise anlamlı bir etki göstermediği bulunmuştur. Tartışma - Bu araştırma, tüketicilerin finansal, performans, zaman, fiziksel ve sosyal risk algılarının kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüphecilikten etkilendiğini ortaya koyarak pazarlama literatürüne katkıda bulunmaktadır. Diğer taraftan, elde edilen bulguların şüpheciliğin önlenmesi ve tüketicilerin şüpheciliğinden kaynaklanan risk algılarının azaltılması açısından kozmetik ürün sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ve reklamcılara fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Akçay Soydemir, G. (2022). Kozmetik Ürün Reklamlarına Yönelik Şüpheciliğin Algılanan Risk Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(2), 1225–1243. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1438

Sayı

Bölüm

Makaleler