Covid-19 Salgının Turist Rehberi Adaylarının Kariyer Planlarına Etkisi

Yazarlar

  • Duygu Yetgin Akgün Anadolu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü, Eskişehir, Türkiye
  • Arzu Toker Anadolu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Eskişehir, Türkiye
  • Uğur Yesirlili Trakya Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Lisans Programı, Edirne, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

COVID-19- Turist rehberi adayı- Turist rehberliği

Özet

Amaç – Turizm rehberliği bölümünde öğrenimine devam eden öğrencilerin COVID-19 salgını süresince kariyer planlarını değiştirip değiştirmediği ve salgının kariyer planlarını nasıl etkilediğini belirlemek çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın temel amacının yanı sıra öğrencilerin turist rehberliği ile ilgili düşünceleri de ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yöntem – Çalışmanın gerçekleştirilmesi için nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. İlk olarak öğrencilere kariyer planlaması, COVID-19 salgını ve turist rehberliği ile ilgili çeşitli bilgiler verilmiş ve Google Formlar üzerinden oluşturulan dört açık uçlu soru cevaplanmak üzere katılımcılara gönderilmiştir. Çalışma verileri 20 Aralık 2020 ve 20 Ocak 2021 tarihleri arasında 75 öğrencinin katılımıyla elde edilmiştir. Bulgular – Öğrencilerin turist rehberliği ile ilgili düşünceleri duyuşsal ifadeler ve turist rehberliği ile ilgili düşünceler kategorilerinde açıklanmış olup, genellikle olumlu görüşler bildirdikleri bulgulanmıştır. Bununla birlikte, mesleğin yorucu, zor ve riskli olduğunu belirten öğrenciler de bulunmaktadır. Bazı öğrenciler, COVID-19 salgınının psikolojik gerilim yaratma, karamsarlığa yol açma, içe kapanma, belirsizliklere neden olma gibi olumsuz etkileri olduğunu belirtirken; bazı öğrenciler ise salgının fırsatlar yarattığını belirterek tasarruf bilincine sahip olma ve yedek planlar için kendini geliştirme gibi olumlu etkileri olduğunu ifade etmişlerdir. Aynı zamanda öğrencilerin salgın döneminde farklı kariyer planlarına yöneldiği tespit edilmiştir. Tartışma – Öğrencilerin turist rehberliği dışında farklı alanlarda kariyer yapma isteği veya ikinci meslek olarak turist rehberliği mesleğini yapma isteği çalışmanın sonuçlarından biridir. COVID-19 salgınının turizm sektörü üzerinde yarattığı ekonomik olumsuz etkinin yanı sıra nitelikli ve geleceğin turist rehberleri olabilecek öğrencilerin meslekten uzaklaşmaları veya bu dönem içerisinde çeşitli endişe ve korku gibi duygular ile meslek hakkında karamsar olmaları turist rehberliği mesleğinin geleceği için düşündürücü bir durumdur.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Yetgin Akgün, D., Toker, A., & Yesirlili, U. (2022). Covid-19 Salgının Turist Rehberi Adaylarının Kariyer Planlarına Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(2), 1408–1427. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1714

Sayı

Bölüm

Makaleler