Otel İşletmelerinde Yönetim Kontrol Sisteminin İşletme Performansına Etkisi

Yazarlar

  • Sercan Aras Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Konya, Türkiye
  • Halil Akmeşe Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Konya, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Turizm işletmeciliği- Yönetim kontrol sistemi- Performans ölçümü

Özet

Amaç – Çalışmada, 5 yıldızlı otel işletmelerinde yönetim kontrol sisteminin alt boyutlarının işletme performansına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem – Araştırma, Türkiye’de faaliyet gösteren 5-yıldızlı otel işletmeleri üzerine yapılmıştır. Veri toplama tekniği olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket formu genel olarak iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, demografik sorular yer alırken, ikinci bölümde araştırmanın konusuna yönelik ölçek soruları bulunmaktadır. Ölçeklerde yer alan sorular 7’li Likert tipi derecelendirme ölçeğine göre düzenlenmiştir. Otel işletmelerine dağıtılan anket formlarından sağlanan geri dönüşler sonucunda, analize hazır halde 266 adet anket formu elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler, istatistik paket programları aracılığıyla analiz edilmiştir. Bulgular – Yönetim kontrol sistemi alt boyutlarından olan değerler sistemi ve etkileşimli kontrol sisteminin işletme performansı üzerine anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür. Tartışma – Yönetim kontrol sistemi, koordineli ve iyi bir şekilde kullanılırsa otel işletmeleri açısından faydalı olabilecek bir sistem olduğu için otel yöneticilerine yönelik olarak sistemin verimli bir şekilde kullanılması önerilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Aras, S., & Akmeşe, H. (2022). Otel İşletmelerinde Yönetim Kontrol Sisteminin İşletme Performansına Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(2), 1486–1501. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1718

Sayı

Bölüm

Makaleler