Pozitif Psikolojik Sermaye ile Duygusal Zekâ Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Merve Şener Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük, Türkiye
  • Canan Yıldıran Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Karabük, Türkiye
  • Yahya Fidan İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1466

Anahtar Kelimeler:

Psikolojik Sermaye- Pozitif Psikolojik Sermaye- Duygusal Zekâ

Özet

Amaç – Bu araştırmada pozitif psikolojik sermaye ile duygusal zekâ arasındaki ilişki incelenmektedir. Araştırmanın amacı, pozitif psikolojik sermaye ve alt boyutları ile duygusal zekâ ve alt boyutları arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Yöntem – Bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden Bağıntısal (İlişkisel) Model çerçevesinde tasarlanmıştır. Araştırma amacı doğrultusunda araştırmanın evrenini Karabük ili Merkez ilçesinde bulunan devlet liselerinde görev yapmakta olan 538 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklemi ise, kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 217 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplamak için anket yönetimi seçilmiş olup 24 ifadeden oluşan pozitif psikolojik sermaye ölçeği ile 37 ifadeden oluşan duygusal zekâ ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılacak olan verilerin toplanması için Karabük ili merkezinde görev yapmakta olan 250 öğretmene anket dağıtılmış olup kullanılabilir toplam 218 anket elde edilmiştir. Araştırma amacı kapsamında oluşturulan hipotezler Bağımsız Örneklem T-Testi, Tek Yönlü ANOVA ve Pearson Korelasyon analizleriyle test edilmiştir. Bulgular – Araştırma sonucunda pozitif psikolojik sermayenin boyutlarının duygusal zekânın duygulardan faydalanma boyutu dışında tüm boyutlarıyla ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra pozitif psikolojik sermayenin eğitim durumu ve mesleki çalışma süresi, duygusal zekânın ise cinsiyet ve haftalık verilen ek ders saati demografik değişkenlerine göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Tartışma – Yeteneklerinin ve kapasitesinin farkında olan bir bireyin kendisinin ve başkalarının duygularını anlamada, yönetmede ve değiştirmede becerikli olduğu söylenebilir. Benzer şekilde kendisinin ve başkalarının duygularının farkında olan ve yönetebilen kişilerin de iyimser ve psikolojik olarak daha dayanıklı oldukları ifade edilebilir. Bunun yanında duygularından faydalanamayan ve duygularını yönetemeyen bireylerin gelecekle alakalı umutlu ve iyimser beklentiler içinde olamayacağı söylenebilir.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Şener, M., Yıldıran, C., & Fidan, Y. (2022). Pozitif Psikolojik Sermaye ile Duygusal Zekâ Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1711–1729. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1466

Sayı

Bölüm

Makaleler