Psikolojik Sermaye İle İş Tatmini Arasındaki İlişkide İşe Gönülden Adanmanın Aracılık Rolü

Yazarlar

  • Hale Arlı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye
  • İlknur Uncuoğlu Yolcu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Zonguldak, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1471

Anahtar Kelimeler:

Psikolojik Sermaye- İşe Gönülden Adanma- İş Tatmini

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı psikolojik sermaye ve işe gönülden adanmanın iş tatminine olan etkisinin incelenmesidir. Ayrıca işe gönülden adanmanın psikolojik sermaye ve iş tatmini arasında aracılık etkisini ortaya koymak hedeflenmektedir. Yöntem – Araştırmada veri toplama aracı olarak yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri ABC Maden İşletme Müdürlüğü’ne bağlı bulunan fabrikada çalışmakta olan 265 kişiden toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Psikolojik Sermaye Ölçeği, İşe Gönülden Adanma Ölçeği ve Minnesota İş Tatmini Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilere, IBM SPSS 22.0 programı aracılığıyla; faktör, korelasyon ve hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır ve sonuçlar detaylı olarak yorumlanmıştır. Bulgular – Araştırmada psikolojik sermayenin işe gönülden adanma ve iş tatmini üzerinde doğrudan ve pozitif etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte işe gönülden adanmanın psikolojik sermaye ile iş tatmini arasında aracılık etkisi olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Araştırma bulguları psikolojik sermaye, işe gönülden adanma ve iş tatmini arasında pozitif yönde ilişkiler olduğunu göstermektedir. Ayrıca araştırmanın işe gönülden adanmanın psikolojik sermaye ile iş tatmini arasında aracılık etkisini ortaya koyan sınırlı sayıda çalışma olması nedeniyle literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Arlı, H., & Uncuoğlu Yolcu, İlknur. (2022). Psikolojik Sermaye İle İş Tatmini Arasındaki İlişkide İşe Gönülden Adanmanın Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1781–1794. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1471

Sayı

Bölüm

Makaleler