İşveren Markasının Dünü Bugünü: R Programı ile Bibliyometrik Analiz

Yazarlar

  • Oğuzhan Kodalak Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Konya, Türkiye
  • Emine Nihan Cici Karaboğa Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Konya Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1483

Anahtar Kelimeler:

İşveren Markası- İnsan Kaynakları Yönetimi- İçsel Pazarlama

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı işveren markası kavramına dair yapılmış çalışmaların bibliyometrik özelliklerinin belirlenmesi ile kavramın literatürdeki gelişimini değerlendirmektir. İşveren markası kavramının bibliyometrik analizini içeren bu çalışmada, kavramın literatürdeki yeri, gelişim süreçleri ve kavramdaki boşlukları belirlenerek gelecek çalışmalara yol göstermesi amaçlanmaktadır. Yöntem – İşveren markası kavramına ilişkin çalışmalar Scopus veri tabanında taranmış ve R programlama dili R Studio editörüne entegre Biblioshiny ara yüzü ile analiz edilmiştir. Scopus veri tabanında işveren markası ile ilişkili kavramlar tarandıktan sonra elde edilen veriler İngilizce, Sosyal Bilimler alanında yazılmış olan makaleler gibi kısıtlar ile yeniden sınırlandırılmıştır. Bu kısıtlar sonrasında kavrama dair ilk makalenin 2004 yılında yayınlandığı ve 2004-2021 yılları arasında 160 dergi de yayınlanmış 256 makale olduğu tespit edilmiştir. Bu makalelere ilişkin BibTex dosyası ile elde edilen veriler yazar, kaynak, atıf ve ortak kelime bağlamında bibliyometrik haritalama analizleri ile görselleştirilmiş ve bu haritalar yorumlanmıştır. Bulgular – Yapılan analizler sonucunda işveren markası kavramına ilişkin en fazla yayın yapan derginin Sustainability (Switzerland) iken, en fazla atıf alan dergi ise “Career Development International” olarak tespit edilmiştir. İşveren markasına dair en fazla yayın yapan yazar Gordhan Kumar Saini iken, en çok atıf alan yazar 149 atıf ile Filip Lievens’dir. Tartışma – Kavram yoğun olarak gelecek, yönetim, insan kaynakları gibi kavramlarla eşleştirilmiştir. İşveren markası, bu üst başlıklar altında daha özelleştirildiğinde özellikle marka değeri, çalışan mutluluğu ve kurum kimliği gibi kavramlarla ilişkisinin de incelenmesi yerinde olacaktır. Bu çalışmada kavramın Scopus veri tabanında makale bazında incelenmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda, farklı veri tabanlarında özellikle de Türkçe yazındaki yerine dair bir bibliyometrik çalışmanın yapılması kavramın literatürdeki yerini anlamak ve farklı çalışmalara yön vermek için önerilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Kodalak, O., & Cici Karaboğa, E. N. (2022). İşveren Markasının Dünü Bugünü: R Programı ile Bibliyometrik Analiz. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1969–1982. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1483

Sayı

Bölüm

Makaleler