Yenilenebilir Enerji Tüketiminin İşsizlik Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri İçin Örnek Bir Çalışma

Yazarlar

  • Burçak Polat Siirt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Siirt, Türkiye
  • Ömür Kızılkan Siirt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Siirt, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1484

Anahtar Kelimeler:

Yenilenebilir Enerji- Yenilenemez Enerji- İşsizlik

Özet

Amaç – Yenilenebilir enerjinin ekonomik büyüme, milli gelir ve gelir dağılımı gibi makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisi daha önce yapılan birçok çalışmada incelenmiş olmakla beraber yenilenebilir enerjinin istihdam üzerindeki etkisini inceleyen çok az sayıda ampirik çalışma bulunmaktadır. Bunun dışında, yenilenebilir enerjinin işsizlik üzerindeki net etkisi konusunda literatürde fikir birliğine varılmamıştır ve hala tartışmalı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısı ile bu çalışmanın amacı yenilenebilir enerjinin işsizlik üzerindeki etkisini 37 tane OECD ülkesi için 2002-2014 yıllarında analiz etmektir. Yöntem – Panel veri modellerinden sabit ekileri modelden çıkarmak için kullanılan Sabit Etkiler ve sabit etkilerin modelde bağımsız değişkenlerle korelasyonlu olmadığını varsayan Rassal Etkiler modelleri kullanılarak, yenilenebilir enerjinin işsizlik üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Ana bağımsız değişkenimiz yenilenebilir enerji tüketimi dışında regresyona kontrol değişkenleri de eklenmiştir, bunlar sırası ile şöyledir: Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH), Ekonomik Büyüme, Enflasyon, Beşeri Sermaye, Fiziki Yatırımlar, Dışa açıklık, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (DYY) ve Döviz Kuru. Yenilenebilir enerji tüketimini göreceli olarak düşük bir standart sapmaya sahip olması bu ülke gurubunda yeşil enerjiye yapılan yatırım seviyelerinin birbirine yakın olduğu anlamına gelmektedir. Bulgular – Çalışma sonucunda, yenilenebilir enerjinin işsizlik oranlarını azaltıcı etkisi ampirik olarak ispatlanmıştır. Bunun dışında, kontrol değişkenlerinden GSYH, Fiziki Yatırımlar, Dışa Açıklık ve DYY ile işsizlik oranı arasında negatif yönlü bir ilişki olduğuna dair bir bulguya ulaşılırken, Beşeri Sermaye ve Döviz Kuru değişkenleri ile işsizlik arasında pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Tartışma – Yenilenebilir enerji masraflı yatırımların olmanın dışında teknolojik alt yapıyı da gereksindirmektedir. Dolayısı ile çalışmada konu olan OECD ülkelerinde yenilebilir enerji yatırımlarını artırmanın önemli yollarından bir tanesi AR-GE çalışmalarına önem verilmesi ve yenilenebilir enerji yatırımlarının devlet tarafından teşvik verilerek desteklenmesidir.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Polat, B., & Kızılkan, Ömür. (2022). Yenilenebilir Enerji Tüketiminin İşsizlik Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri İçin Örnek Bir Çalışma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1983–1992. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1484

Sayı

Bölüm

Makaleler