Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel Özeliklerinin Entegre Raporlama ile İlgili Farkındalık Düzeylerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Adnan Dede Dede Bağımsız Denetim A.Ş. İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1488

Anahtar Kelimeler:

Muhasebe Meslek Mensubu- Entegre Raporlama- Sürdürülebilirlik

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı; muhasebe meslek mensuplarının bireysel özeliklerinin entegre raporlama (ER) ile ilgili farkındalık düzeylerine etkilerini araştırmaktır. Yöntem – Bu çalışmada niceliksel yöntemle, neden sonuç ilişkisini ortaya koyacak olan anket uygulaması ile araştırmanın verileri elde edilmiş, SPSS istatistik programı aracılığıyla; güvenilirlik analizi, Anova ve Regresyon analizleri yapılmıştır. Araştırmanın evreni, İstanbul genelinde faaliyet gösteren toplam 40.538 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup, örneklem istatistiksel örneklem hesaplama formülü ile 494 kişi olarak hesaplanmıştır. Veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anketin ilk kısmı demografik özellikleri belirlemeye yönelik olup, ikinci kısmında yer alan ölçek ise muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama ile ilgili farkındalık düzeylerini ölçmeye yöneliktir. Bulgular – Muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama ile ilgili farkındalık düzeylerinin, cinsiyet, hizmet süresi ve eğitim durumuna göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Tartışma – Entegre raporlar, bir işletmeye ait finansal ve finansal olmayan verilerin veya bilgilerin anlamlı bir şekilde bir arada yer aldığı raporlar olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle bu raporların hazırlanmasında görev alacak personelin, muhasebe teorisi ve uygulamaları konusunda yeterli eğitimi almış ve deneyime de sahip olması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca muhasebe meslek mensuplarının, entegre raporlama ile ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip olmasının; işletmelerin sürdürülebilirliği, verimliliği, hizmetlerin kalitesi, müşteri memnuniyeti ve ülke ekonomisine önemli faydalar sağlayabileceği düşüncesiyle bu çalışmanın yapılması planlanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Dede, A. (2022). Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel Özeliklerinin Entegre Raporlama ile İlgili Farkındalık Düzeylerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2050–2060. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1488

Sayı

Bölüm

Makaleler