18 Yaş Üzerindeki Bireylerin Bireysel Emeklilik Sistemine Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Salih Furkan Ünlüönen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sigortacılık Programı, Ankara, Türkiye
  • Abdurrahman Okur Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu, Ankara, Türkiye
  • Aykut Ekiyor Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1510

Anahtar Kelimeler:

Covid-19- Bireysel emeklilik sistemi- Sosyal güvenlik

Özet

Amaç – Bireysel emeklilik, katılımcıların tasarruflarını uzun vadeli yatırımlara yönlendirerek geleceğe yönelik birikim yapma imkânı sağlayan bir sigorta sistemidir. Bu çalışmanın amacı, yetişkinlerin bireysel emeklilik sistemi hakkındaki bilgi düzeylerini ve covid-19 dönemindeki bakış açılarını ortaya koymaktır. Yöntem – Veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmada 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Anket çevrimiçi ortamda 329 katılımcı ile yapılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular – Analiz sonuçlarına göre katılımcıların covid-19 sürecinde bireysel emeklilik sistemine bakış açılarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Tartışma – 18 yaş üzerindeki bireylerin bireysel emeklilik sistemine bakış açıları tartışılmıştır. Bu tartışmada bireylerin cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu ve gelir durumları göz önüne alınmıştır.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Ünlüönen, S. F., Okur, A., & Ekiyor, A. (2022). 18 Yaş Üzerindeki Bireylerin Bireysel Emeklilik Sistemine Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2421–2430. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1510

Sayı

Bölüm

Makaleler