Kamu Yararına Çalışan Derneklerin Vizyon ve Misyon Bildirgelerinin İzlenim Yönetimi Stratejileri Kapsamında İncelenmesi

Yazarlar

  • Hülya Uzun Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sosyal Bilimler MYO, Kütahya, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1519

Anahtar Kelimeler:

Kamu yararına çalışan dernekler- Vizyon- Misyon

Özet

Amaç - Bu araştırmanın amacı, kamu yararına çalışan derneklerin, izlenim yönetim stratejilerini vizyon ve misyon bildirgelerine ne derece yansıttığının belirlenmesidir. Yöntem - Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılarak çalışmada tümdengelim yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmanın evrenini Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK), örneklemini ise Türkiye’de bir STK olarak faaliyette bulunan kamu yararına çalışan dernekler oluşturmaktadır. Kamu yararına çalışan dernekler ile ilgili veriler, T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü web sitesinden elde edilmiştir. 25.08.2021 tarihinde elde edilen verilere göre kamu yararına çalışan dernek sayısı toplam olarak 364’tür. Web sitesi bulunmayan, vizyon ve misyon bildirgelerine web sitesinde yer vermeyen dernekler araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Bulgular - Araştırma sonucunda, incelenen derneklerden %27’sinde (62 dernek) vizyon, %28’inde (66 dernek) ise misyon bildirgelerine yer verildiği belirlenmiştir. Bildirgelerde kullanılan ifadelerin kullanılma sıklıklarına göre değerlendirildiğinde, vizyon bildirgesi için “liderlik” kategorisi, misyon bildirgesi için ise “üyelerine ve toplumda ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak” kategorisinde toplanan sıklıkla kullanılan ifadelerin sayısı diğer kategorilere göre önde gelmektedir. En belirgin izlenim yönetimi stratejisinin; vizyon bildirgelerine göre “örnek davranışlar sergileme”, misyon bildirgelerine göre ise “kendini sevdirme” stratejisinin olduğu tespit edilmiştir. Derneklerden %59,26’sı (32 dernek) vizyon bildirgelerinde “açıklayıcı”, misyon bildirilerinde ise %63,79’u (37 dernek) “kanıtlayıcı” izlenim yönetimi stratejisini kullandığı tespit edilmiştir. Tartışma - Araştırma sonucu, literatürü destekler niteliktedir. Vizyon bildirgelerine göre “örnek davranışlar sergileme” stratejisi, en belirgin stratejidir. Bunun sebebi, kamu yararına çalışan derneklerin topluma hizmet etme, topluma yararlı faaliyetlerde bulunma amacıyla kurulmuş olması olabilir. Misyon bildirgelerine göre “kendini sevdirme” stratejisi, en belirgin stratejidir. Bunun sebebi ise kamu yararına çalışan derneklerin üyelerinin, kendilerini takip eden ve işbirliğinde bulunacakları kişi ve/veya kurumların sayısının artmasını sağlamak için topluma karşı sempatik davranışları olabilir.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Uzun, H. (2022). Kamu Yararına Çalışan Derneklerin Vizyon ve Misyon Bildirgelerinin İzlenim Yönetimi Stratejileri Kapsamında İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2546–2564. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1519

Sayı

Bölüm

Makaleler