Sahte Lüks Moda Ürünlerini Satın Alma Niyetine Ahlaki Yargı ve Marka Dikkat Çekiciliğinin Etkileri

Yazarlar

  • Pınar Türkdemir Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1525

Anahtar Kelimeler:

Lüks Moda- Sahte Ürün Satın Alma Niyeti- Ahlaki Yargı

Özet

Amaç – Bu çalışma, tekstil ve moda pazarında lüks markaların ürünlerine karşı “değer-dışavurumcu” veya “sosyal-uyarlayıcı” tutumlara sahip müşterilerin sahte lüks moda ürünü satın alma niyetlerine ahlaki yargı ve marka dikkat çekiciliği algılarının aracılık etkilerini incelemeyi amaçlamıştır. Yöntem – Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları arasında kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılan katılımcılara çevrimiçi bir anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler göre, değer-dışavurumcu veya sosyal-uyarlayıcı tutum sahibi olarak ayrılan müşterilerin sahte lüks moda ürünlerini satın alma niyetleri üzerinde ahlaki yargı ve marka dikkat çekiciliği algılarının aracılık etkileriyle ilgili 14 hipotez Proses Makro 4.0 kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular – Ölçeklerin yapılan keşfedici faktör analizi ve hesaplanan Cronbach’s Alfa katsayılarıyla yapı geçerliliklerinin ve güvenirliliklerinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Örneklemin (n=505) %30,7’sinin değer-dışavurumcu, %65,3’ünün de sosyal-uyarlayıcı tutum sahibi oldukları görülmüştür. Sosyal uyarlayıcı tutum sahiplerinin sahte lüks moda ürünlerini satın alma niyetlerinin değer-dışavurumcu tutum sahiplerinden daha çok yüksek olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda, değer-dışavurumcu tutumun ahlaki yargı üzerindeki etkisinin anlamlı olmaması ve ahlaki yargının sahte ürün satın alma niyeti üzerindeki etkisinin anlamlı olması nedeniyle 2 hipotezin desteklenmediği, diğer değişkenler arasındaki ilişkilerin anlamlı olması nedeniyle 12 hipotezin desteklendiği görülmüştür. Tartışma – Ürün sahteciliği küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye’de de ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Özellikle, lüks moda markalarının ürünlerindeki yüksek fiyatlar ve marka dikkat çekiciliği gibi nedenlerle sahte lüks moda ürünü satın almanın daha az yadırgandığı bir zamanda sahteciliğin daha yükseleceği sonucuna ulaşılmıştır. Tüketicilerin lüks moda ürünlerinin sahtelerini satın almayla ilgili motivasyonları arasında işlevsel tutumların da etkili olduğu ile ahlaki yargı ve marka dikkat çekiciliğinin görülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Türkdemir, P. (2022). Sahte Lüks Moda Ürünlerini Satın Alma Niyetine Ahlaki Yargı ve Marka Dikkat Çekiciliğinin Etkileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2654–2668. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1525

Sayı

Bölüm

Makaleler