İşyerinde Sosyal Cesaretin Prososyal Ses Çıkarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Proaktif Kişiliğin Aracılık Rolünün Belirlenmesi

Yazarlar

  • Pelin Kanten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye
  • Yener Pazarcık Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye
  • Merve Gözde Durmaz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye
  • Benan Arda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1538

Anahtar Kelimeler:

İşyerinde Sosyal Cesaret- Proaktif Kişilik- Prososyal Ses

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, işyerinde sosyal cesaretin prososyal ses çıkarma davranışı üzerindeki etkisinde proaktif kişiliğin aracılık rolünü incelemektir. Yöntem – Araştırma Türkiye’nin Bursa ilinde faaliyet gösteren 3 alışveriş merkezinin 221 çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri anket yöntemiyle ve gönüllülük esasına dayalı olarak toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde, istatistik paket programlarından yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, korelasyon analizi, hiyearaşik regresyon analiziyle değerlendirilmiştir. Araştırma, ilişkisel tarama modeline dayalı olarak açıklayıcı ilişkisel desen (explanatory correlational design) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada işyerinde sosyal cesaret, prososyal ses çıkarma ve proaktif kişilik ölçekleri tek boyutta incelenmiştir. Bulgular – Araştırmada, işyerinde sosyal cesaretin işgörenlerin proaktif kişilik özelliğini (β= ,343 p<0.001) ve prososyal ses çıkarma davranışı sergileme düzeylerini (β= ,399 p<0.001) pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte proaktif kişilik özelliğinin işgörenlerin prososyal ses çıkarma davranışlarını (β= ,468 p<0.001) pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediği belirlenmiştir. Aynı zamanda işyerinde sosyal cesaretin prososyal ses çıkarma davranışı üzerindeki etkisinde proaktif kişiliğin (β= ,256 p<0.001) düzeyinde kısmi aracılık rolüne sahip olduğu görülmüştür. Tartışma – Çalışmada, işgörenlerin çalışma hayatında kuruma katkı sağlama amacıyla veya bireysel amaçları doğrultusunda risk içeren cesur davranışlarda bulunabileceği üzerinde durulmuştur. İşyerinde sosyal cesarete sahip işgörenlerin proaktif kişilik özellikleri yardımıyla prososyal ses çıkarma davranışları sergilemesi beklenmektedir.

İndir

Yayınlanmış

31-12-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Kanten, P., Pazarcık, Y., Durmaz, M. G., & Arda, B. (2022). İşyerinde Sosyal Cesaretin Prososyal Ses Çıkarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Proaktif Kişiliğin Aracılık Rolünün Belirlenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(4), 2867–2877. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1538

Sayı

Bölüm

Makaleler