Gösterişçi Tüketimin Sanat Eserleri Bağlamında İncelenmesi: Ampirik Bir Çalışma

Yazarlar

  • Emine Pınar Saygın Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye
  • İlhami Diksoy Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1581

Anahtar Kelimeler:

Pazarlama- Tüketim- Gösterişçi Tüketim

Özet

Amaç – Bu çalışmada, “gösterişçi tüketim ve sanat eserleri arasındaki ilişki” üzerine alan yazın çalışması yapılmış olup gösterişçi tüketimin tarihsel gelişimi ile sanatın gösterişçi tüketimdeki yeri irdelenmiş ve sanat eserlerinin gösterişçi tüketim bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem – Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli içerisinde ilişkisel tarama modeli tercih edilmiştir. İlişkisel tarama modeli doğrultusunda öne sürülen hipotezler doğrultusunda veriler elde edebilmek için sorular hazırlayıp yapılandırılmış ve anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul, Eskişehir, İzmir, Bursa ve Samsun’da ikamet eden 18 yaş üstü sanat sergilerini gezen bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, farklı sanat sergisi mekânlarında sergi esnasında basit tesadüfi örnekleme metodu ile ulaşılan 265 birey oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Özellikler Envanteri” ile “Gösterişçi Tüketim Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 programına girilerek istatistiksel testleri yapılmış ve analiz edilerek yorumlanmıştır. İstatistiki verilere normallik testi yapılmış olup, veriler sonuçlara göre yorumlanmıştır. Bulgular – Elde edilen bulgulara göre, bireylerin ihtiyaçlarını karşılarken gösterişçi tüketim eğilim gösterdikleri tespit edilmiş ayrıca gösterişçi tüketimde yaş, cinsiyet ve gelir açısından anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Tartışma – Sanat eserlerinin gösterişçi tüketim bağlamında incelendiği bu çalışmada elde edilen bulgular ile Veblen’nin (2007) üzerinde durduğu her sınıf ve kesimden insanın gösterişçi tüketim sergileyebileceği savıyla örtüşmektedir.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Saygın, E. P., & Diksoy, İlhami. (2023). Gösterişçi Tüketimin Sanat Eserleri Bağlamında İncelenmesi: Ampirik Bir Çalışma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 202–214. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1581

Sayı

Bölüm

Makaleler