Bakımevlerinde İçsel Pazarlamanın Örgütsel Bağlılık Düzeyine Etkisi: Özel Engelli Bakım Merkezleri Örneği

Yazarlar

  • Fatih Elibol Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Tokat, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1583

Anahtar Kelimeler:

Özel Engelli Bakım Merkezleri- İçsel Pazarlama- Örgütsel bağlılık

Özet

Amaç – Bu araştırmanın amacı, özel engelli bakım merkezlerinde içsel pazarlama faaliyetlerinin örgütsel bağlılık ve boyutları üzerindeki etkisini belirlemektir. Yöntem – Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, değişkenler arasındaki ilişki literatürde sıklıkla kullanılan Money ve Foreman’ın (1996) içsel pazarlama ölçeği Allen ve Meyer’in (1990) örgütsel bağlılık ölçeği kullanılarak ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini Tokat ilinde faaliyet gösteren 6 özel bakım merkezinde çalışan 200 kişi oluşturmaktadır. Çalışmada çevrimiçi anket yöntemiyle 144 çalışandan veri toplanmıştır. Veri analizi için SPSS-23 programı kullanılan bu çalışmada elde edilen verilere güvenirlilik, faktör, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Bulgular – Yapılan analizler sonucunda bakım merkezlerinde içsel pazarlama faaliyetlerinin örgütsel bağlılık ve alt boyutları üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Bu etkinin örgütsel bağlılık üzerinde ve örgütsel bağlılığın alt boyutlarından olan duygusal bağlılık üzerinde çok güçlü, devam bağlılığı üzerinde zayıf ve normatif bağlılık üzerinde ise güçlü düzeyde olduğu belirlenmiştir. Tartışma – Araştırma hipotezlerinin doğrulanması içsel pazarlama faaliyetlerinin bakım merkezlerindeki önemini göstermektedir. Bakım merkezlerinde içsel pazarlama faaliyetlerinin örgütsel bağlılık ve alt boyutlarına etkisini ortaya koyan araştırma bulgularının önceki yıllarda yapılan çalışmalarla benzer olduğu görülmektedir. Önceki çalışmalardan farklı olarak bu konuda daha önce bakıma muhtaç yaşlı, hasta ve engelli bireylere yönelik hizmet veren özel bakım merkezi çalışanları üzerinde yapılmış çalışma bulunmaması araştırma bulgularını önemli kılmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Elibol, F. (2023). Bakımevlerinde İçsel Pazarlamanın Örgütsel Bağlılık Düzeyine Etkisi: Özel Engelli Bakım Merkezleri Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 231–242. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1583

Sayı

Bölüm

Makaleler