Kurum Girişimciliğinin İşletmelerin Finansal Sonuçlarına Etkisi: BİST İmalat Firmaları Üzerinde Bir Araştırma

Yazarlar

  • Halil Erman Çankaya Üniversite, Ankara, Türkiye
  • İrge Şener Çankaya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1608

Anahtar Kelimeler:

BIST- Kurum girişimciliği- Finansal performans

Özet

Amaç – Kurum girişimcisi firmalar ile kurum girişimcisi olmayanların finansal performanslarının nasıl farklılaştığını incelemek üzere araştırma konusu seçilmiş ve BİST’te listelenen 192 imalat firmasından kurum girişimcisi olanlarla olmayanların finansal performans farkları, 2011-2020 yıllarını kapsayan boylamsal bir çerçevede ortaya çıkarılmıştır. Yöntem – Araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan model çerçevesinde araştırma kapsamına giren firmaların on yıllık faaliyet raporları içerik analizi ile incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda kurum girişimcisi olarak belirlenen firmaların finansal sonuçları, kurum girişimcisi olmayanların finansal sonuçları ile boylamsal iki yönlü varyans analizi ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca kurum girişimcisi firmaların bu faaliyetlerinin finansal sonuçlara olan etkisi regresyon analizi ile incelenmiştir. Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre kurum girişimcisi firmaların finansal performansları, kurum girişimcisi olmayanlar ile olumlu yönde ve anlamlı olarak farklılık göstermektedir. Ayrıca kurum girişimciliği faaliyetlerinin finansal sonuçlar üzerinde olumlu yönde ve anlamlı etkisi bulunmaktadır. Tartışma – Örgütler kâr amacı güderek faaliyetlerine her gün devam ederken kendilerini çevreleyen ortamlarda ve pek çok belirsizlik içinde rekabet avantajı yakalamaya çalışmaktadırlar. Bu çabaların belirli bir performans hedefine yönelik olarak gerçekleşmesini sağlayacak olgulardan biri de kurum girişimciliğidir. Kurum girişimciliği kavramı en az 40 yıldır, örgütler tarafından fırsatların belirlenerek değerlendirilmesi sonucu sürdürülebilir bir rekabet avantajının oluşturulması, yeni fikirler, iş modelleri, büyüme beklentilerinin yaratılması ve firmanın verimliliğinin geliştirilmesi ile büyümesinin sağlanması için çok önemli bir araç olarak literatürde geniş bir şekilde incelenmektedir. Tıpkı bireysel girişimciliğin ekonominin lokomotifi olarak kabul edilmesi gibi kurum girişimciliği de örgütlere pek çok yönden fayda sağlayacağı düşüncesi ile teorik ve deneysel araştırmaların neticesinde tavsiye edilmektedir. Ancak bu araştırmaların pek azı kurum girişimciliğinin finansal sonuçlara olan etkisini öznel bir şekilde değerlendirmiştir.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Erman, H., & Şener, İrge. (2023). Kurum Girişimciliğinin İşletmelerin Finansal Sonuçlarına Etkisi: BİST İmalat Firmaları Üzerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 626–639. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1608

Sayı

Bölüm

Makaleler