İç Kontrolün Sağlık Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi: Fırat Üniversitesi Hastanesi Örneği

Yazarlar

  • Meltem Gül Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, Elazığ, Türkiye
  • Enes Kaya Kafkas Üniversitesi, Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Kars, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1628

Anahtar Kelimeler:

İç Kontrol- Hastane- Sağlık Çalışanları

Özet

Amaç - Geçmişten günümüze yaşanan skandallar, iç kontrolün önemini artırmış ve küresel bir farkındalık yaratmıştır. Etkin ve verimli yönetim için temel ve gerekli unsurlardan biri iç kontroldür. Tüm işletmelerde olduğu gibi hem özel hem de devlet hastanelerinde de etkin bir iç kontrol sisteminin olması, hastanenin faaliyet sürecinde ortaya çıkabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırarak amaçlara ulaşma açısından bir güvence oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının iç kontrole ilişkin algılarının tespit edilmesi ve hastanedeki iç kontrol sisteminin etkinliğinin araştırılmasıdır. Yöntem - Araştırma kapsamında 272 sağlık çalışanına 32 sorudan oluşan anket formu yöneltilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 22 programında analiz edilmiştir. Bulgular - Çalışma sonuçlarına göre, kurumdaki iç kontrol etkinliğinin orta seviyede olduğu, sağlık çalışanlarının iç kontrol algılarının ve farkındalıklarının ise yetersiz olduğu görülmüştür. Mesleğe göre hemşirelerin iç kontrolün alt boyutu olan risk değerlendirme ile bilgi ve iletişime yönelik algılarının daha fazla olduğu, lisansüstü eğitimin ise iç kontrol genel algısı üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma - Sağlık sistemleri içerisinde bugün başlı başına bir sektör durumunda olan hastanelerin, sahip oldukları kaynakları ve varlıkları iç ve dış risklere karşı korumaları, iç kontrol ve iç denetim olmadan mümkün olmadığı görülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

03-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Gül, M., & Kaya, E. (2023). İç Kontrolün Sağlık Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi: Fırat Üniversitesi Hastanesi Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 941–952. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1628

Sayı

Bölüm

Makaleler