Hastaların Ortopedi Kliniği Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin AHP Yöntemi ile Belirlenmesi

Yazarlar

  • Mutlu Gergin Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya, Türkiye
  • Bahar Çelik Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kütahya, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1634

Anahtar Kelimeler:

Pazarlama- Tüketici Davranışları

Özet

Amaç – Çalışmanın amacı hastaların, Kütahya’da faaliyet gösteren üç ayrı hastanenin ortopedi kliniğinin hangisini tercih ettiklerini ve bu tercihte hangi kriterleri öncelediklerini tespit etmektir. Yöntem – Çalışmada üç alternatif (A Hastanesi Ortopedi Kliniği, B Hastanesi Ortopedi Kliniği ve C Hastanesi Ortopedi Kliniği) ve dört kriter (Doktorlar, Tedavi Sarf (Medikal) Malzemeleri, Hizmet Kalitesi ve Ulaşım-İletişim Kolaylığı) kullanılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında karar vericilerin (hizmet alıcıların) hem kriterlere hem de kriterlere göre alternatifleri kıyaslamalarına yönelik sözel değerlendirmeleri alınmıştır. Çalışmada Thomas L. Saaty (1988) tarafından geliştirilen, kıyaslama yaparak ikiden fazla kriter arasından seçim yapma imkanı sunan ve çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemi kullanılmıştır. Bulgular – Çalışma sonunda, bir hastanenin ortopedi klininğinin tercih edilmesinde “Doktorlar”ın en yüksek önem derecesine sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, üç alternatif arasından A hastanesinin ortopedi kliniğinin en yüksek düzeyde önem derecesine sahip olduğu, A alternatifinin “Tedavi Sarf (Medikal) Malzemeleri” ve “Ulaşım-İletişim Kolaylığı” kriterleri açısından diğer iki alternatife göre daha yüksek düzeyde puan aldığı anlaşılmıştır. Tartışma – Çalışmadan elde edilen bulgulara göre bireyler bir hastanenin ortopedi kliniğini tercih ederken o hastanede çalışan doktorun tecrübesine ve bilgisine bakarak hareket etmektedirler. Sağlık hizmeti verilirken kullanılan sarf malzemelerin kalitesi, hastanın kabulünden taburcu olduğu ana kendisine verilen hizmetin kalitesi de yine bu kliniğin tercih edilmesinde önemli bir etkendir. Dördüncü kriter olan ulaşım/iletişim kolaylığının düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bu da, ihtiyaç duyulan sağlık hizmetinin lokasyonundan ziyade verilen hizmetin kalitesinin daha önemli olduğunu, bireylerin sağlık hizmetinin konumu uzak dahi olsa iyi bir sağlık hizmeti veren kurumu tercih ettiğini ve mesafe maliyetine katlandığını göstermektedir.

İndir

Yayınlanmış

03-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Gergin, M., & Çelik, B. (2023). Hastaların Ortopedi Kliniği Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin AHP Yöntemi ile Belirlenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 1037–1046. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1634

Sayı

Bölüm

Makaleler